Mapa Biuletynu

 Aktualności
  · Ogłoszenia
  · Obwieszczenia
  · Nabory na wolne stanowiska
 NASZA GMINA
  · Lokalizacja
  · Podstawowe informacje
  · Dane statystyczne
  · Strategia rozwoju
  · Związki i stowarzyszenia
  · Gminne Spółki
  · Mieszkania socjalne
  · Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  · Raport o stanie Gminy
  · Rejestr instytucji kultury
  · Regulamin akcji konkursowej typu krzyżówka
 URZĄD GMINY
  · Wójt
  · · Oświadczenie majątkowe
  · · Zadania i kompetencje
  · · Zarządzenia
  · · Sprawozdania z działalności międzysesyjnej
  · · Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
  · · Zestawienia
  · Urząd gminy
  · · Regulamin organizacyjny
  · · Referaty
  · · Samodzielne stanowiska
  · · · Stanowisko ds. Obrony Cywilnej
  · · · Ds. Obsługi Rady Gminy i Gospodarki Nieruchomościami
  · · · Stanowisko ds. planowania i współpracy z jednostkami pomocniczymi
  · · · Informatyk
  · · Kodeks etyki
  · · Wzór oświadczenia majątkowego
  · Zadania publiczne
  · Stan zatrudnienia
  · Ochrona danych osobowych
  · Klauzule informacyjne
 Rada Gminy
  · Transmisja z obrad
  · Posiedzenia
  · Imienny wykaz głosowań radnych
  · Skład Rady
  · · Radni kadencji 2014 - 2018
  · · Radni kadencji 2010 - 2014
  · · Radni kadencji 2006 - 2010
  · · Komisje
  · · · 2014 - 2018
  · · · 2010 - 2014
  · · · 2006 - 2010
  · · Zadania i kompetencje
  · Uchwały
  · · Uchwały Rady
  · · Uchwały Zarządu
  · Uchwały archiwum
  · Protokoły
  · · Protokół Nr XV z Sesji Rady Gminy Lisewo
  · · Protokoły archiwum
  · Deklaracje
  · Teksty jednolite
  · Ogłoszenia
  · Oświadczenia
  · Interpelacje
  · Wzory, druki
  · Wybory uzupełniające
  · · 2008
  · · 2011
 GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
  · Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi
 Oświata
  · Sprawozdania
  · Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Rejestry, ewidencje i archiwa
  · Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  · Udostępnianie informacji publicznej
  · Urząd Stanu Cywilnego
  · Ewidencja ludności i dowody osobiste
  · Podatki
  · Zaświadczenia
  · Pomoc społeczna
  · Wsparcie dla rodzin z dziećmi
  · · Świadczenia rodzinne
  · · Świadczenia wychowawcze
  · · Świadczenia z funduszu alimentacyjnego
  · Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  · Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  · Gospodarka komunalna
  · Odpady komunalne
  · Wpis do RDR w zakresie odbioru odpadów komunalnych
  · Zezwolenie na odbiór nieczystości płynnych
  · Zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków
  · Podziały i rozgraniczenia
  · Zwrot podatku akcyzowego
  · Drogi i komunikacja
  · Zagospodarowanie przestrzenne
  · Pomoc materialna dla uczniów
  · Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  · Wynajem nieruchomości pod imprezy rozrywkowe
  · Utylizacja wyrobów azbestowych
  · Zarządzanie kryzysowe
 Petycje
  · Bieżące
  · · Indywidualne
  · · Zbiorowe
  · · Wielokrotne
  · Rozpatrzone
  · · Indywidualne
  · · Zbiorowe
  · · Wielokrotne
  · Informacja roczna
 MAJĄTEK I FINANSE
  · Budżet
  · · Realizacja budżetu
  · · Projekt budżetu
  · · Opinie RIO
  · Majątek gminy
  · Dług publiczny
  · Wykaz wydatków
  · · Wydatki na ogłoszenia płatne w prasie i telewizji
  · Realizacja inwestycji
  · Oferty inwestycyjne
  · Informacje
  · Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Stanowiska i opinie
  · Opłaty i podatki
  · · Pomoc publiczna i umorzenia
  · Ochrona środowiska
  · · Programy, plany i sprawozdania
  · · Obwieszczenia, zawiadomienia
  · · Karty informacyjne SIOS
  · Programy i zamierzenia
  · Plany
  · Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lisewo
  · Zagospodarowanie przestrzenne
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  · Przetargi
  · Przetargi archiwum
 JEDNOSTKI GMINNE
  · Jednostki organizacyjne
  · · Gminna Biblioteka Publiczna
  · · Gminny Ośrodek Zdrowia
  · · Zespół Szkolno - Przedszkolny - Gminne Przedszkole
  · · Szkoła Podstawowa im. M. C. Skłodowskiej
  · · Zespół Szkolno - Przedszkolny - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
  · · Zespół Szkolno - Przedszkolny - Gminne Gimnazjum
  · · Gminne Usługi Wodno - Kanalizacyjne
  · · Zakład Aktywności Zawodowej
  · Sołectwa
  · · Błachta
  · · Chrusty
  · · Drzonowo
  · · Kamlarki
  · · Kornatowo
  · · Krajęcin
  · · Krusin
  · · Linowiec
  · · Lipienek
  · · Lisewo
  · · Malankowo
  · · Mgoszcz
  · · Piątkowo
  · · Pniewite
  · · Strucfoń
  · · Tytlewo
  · · Wierzbowo
  · Terminarz zebrań wiejskich
 WYBORY
  · Prezydent RP 28.06.2020 r.
  · Wybory uzupełniające do Rady Gminy Lisewo - 2020
  · Prezydent RP 12.07.2020 r.
  · Prezydent RP 2020
  · Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
  · Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2019
  · Wybory do Izby Rolniczej 2019 r.
  · Wybory samorządowe 2018
  · Wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  · Referendum ogólnokrajowe 2015
  · Wybory ławników 2019
  · Prezydent RP 2015
  · Wybory samorządowe 2014
  · Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2014
  · Parlament RP 2011
  · Samorząd 2010
  · Prezydent RP 2010
  · Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - 2009
 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  · Ogłoszenia
  · Zadania zlecone
  · Otwarte konkursy ofert
  · Inicjatywa lokalna
  · Sprawozdania
  · Program współpracy
 Przeprowadzone kontrole
  · Kontrole zewnętrzne
  · Kontrole wewnętrzne
 Archiwum
  · Oświadczenia majątkowe