Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie o zebraniu materiału przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Remoncie drogi powiatowej nr 1631C Wabcz – Linowiec”

14.08.2020

Obwieszczenie o zebraniu materiału przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Remoncie drogi powiatowej nr 1631C Wabcz – Linowiec”Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

11.08.2020

budowa linii kablowej SN-15 kV i nn-0,4kV oraz budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn i demontażu istniejącej stacji transformatorowej, na działkach ewidencyjnych nr 40/15, 40/4, 40/22, 40/9, 81/7, 99, 61/2, 67/4, 67/6, 67/11, 67/12 położonZawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa farmy fotowoltaicznej Lisewo 2 o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Kornatowo

17.07.2020

Treść - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa farmy fotowoltaicznej Lisewo 2 o mocy do 10 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi KornatowoZawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa farmy fotowoltaicznej Lisewo 1 o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Kornatowo

17.07.2020

Treść - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa farmy fotowoltaicznej Lisewo 1 o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi KornatowoObwieszczenie o wszczęciu postępowania - Remont drogi powiatowej nr 1631 C Wabcz - Linowiec

13.07.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - Remont drogi powiatowej nr 1631 C Wabcz - LinowiecZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

11.03.2020

postępowanie administracyjne w sprawie obowiązku usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania zlokalizowanego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr ew. gr. 13/9 położona w miejscowości LiseObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

17.12.2019

Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie informuje i podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na żądanie Strony, postępowania administracyjnego wBudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz budowa i przebudowa lini napowietrznej i kablowej nn na działkach ewidencyjnych w obrębie ewidencyjnym Pniewite

21.10.2019

Zawiadomienie o sporządzeniu projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegoRejon ul. Mikołaja z Ryńska i Autostrada A1 w miejscowości Lisewo, gmina Lisewo

11.10.2019

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoObwieszczenie o wydaniu decyzji

10.10.2019

Usługa wodna, tj. wprowadzanie istniejącym wylotem o średnicy 300 mm ścieków komunalnych pochodzących z terenu nieobjętego aglomeracją Gminy Lisewo do wód powierzchniowych Strugi Sadzkiej w km 18+300 jej biegu, oczyszczonych w mechaniczno-biologiPrzebudowa linii napowietrznej SN, budowa słupowej stacji transformatoowej SN/nn oraz budowa i przebudow linii napowietrznej i kablowej nn na działkach ewidencyjnych położonych w obrębie ewidencyjnym Pniewite, w jednostce ewidencyjnej Lisewo, gm.L

04.10.2019

Przebudowa linii napowietrznej SN, budowa słupowej stacji transformatoowej SN/nn oraz budowa i przebudow linii napowietrznej i kablowej nn na działkach ewidencyjnych nr 207/1, 207/2, 207/3, 207/5, 207/7, 207/9, 207/10, 207/11, 207/13, 207/14, 206/2,Budowa sieci wodociągowej wraz z zprzyłączeniami na działkach ewidencyjnych numer 574,432/6, 433/7, 434/12, 435/6, 434/11, 435/3, 423/2, 353, 437/1, 352/5, 349/1

01.07.2019

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznegoRozbudowa istniejącej sieci oświetlenia w ramach rewitalizacji terenu Ogródka Jordanowskiego

19.06.2019

wydanie dycyzji nr 3/2019o ustaleniu lokalnizacji celu publicznegoObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 22) starsze obwieszczenia »