Budowia gazociągu i przyłącza gazu na działkach ewidencyjnych nr 165, 59/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lisewo, w jednostce ewidencyjnej Lisewo, gm. Lisewo17.11.2020

Budowia gazociągu i przyłącza gazu na działkach ewidencyjnych nr 165, 59/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lisewo, w jednostce ewidencyjnej Lisewo, gm. Lisewo

17.11.2020


Lisewo, dn. 17.11.2020 r.
Znak: RGiI.6733.3.2020.MS
 
OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)
 
WÓJT GMINY LISEWO
 
zawiadamia że został sporządzony projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu i przyłącza gazu na działkach ewidencyjnych nr 165, 59/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Lisewo,  w jednostce ewidencyjnej Lisewo, gm. Lisewo, który przygotowała osoba spełniającą warunki określone w art. 50 ust. 4 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.).

W związku z tym, że teren przeznaczony pod inwestycje jest wykorzystywany na cele rolne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami, projekt decyzji wymaga uzgodnienia ze Starostą Chełmińskim oraz Dyrektorem Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w trybie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293
z późn. zm.).

W związku z powyższym na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) pismem z dnia 17.11.2020 r. zwrócono się do Starostwa Powiatowego w Chełmnie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Toruniu o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

W związku z tym, że teren przeznaczony pod inwestycje należy do obszaru przyległego do pasa drogi wojewódzkiej projekt decyzji wymaga uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w trybie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.).

W związku z powyższym na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. z późn. zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) pismem z dnia 17.11.2020 r., zwrócono się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy o uzgodnienie planowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), strony postępowania uprawnione są do czynnego udziału w każdym studium postępowania, w tym do przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków w postępowaniu dowodowym.

W związku z powyższym informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, pok. nr 8, w następującym wymiarze czasu pracy urzędu: poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 7:30 – 15:15 oraz wtorki w godzinach od 7:30 do 16:30.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie. 

Do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Marika Stafiej (17 listopada 2020)
Opublikował: Michał Lewandowski (18 listopada 2020, 15:12:35)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (19 listopada 2020, 07:53:08)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23