zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności i pojazdów Zamawiającego oraz następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej

zamawiający: Gmina Lisewo, ul. Chelmińska 2, 86-230 Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.11.2019.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 4 października 2019  12:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięto.