Uchwała nr XXXVI/228/2014RADY GMINY LISEWOz dnia 10 listopada 2014w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo”.Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), § 21 a, § 21 b ust.1 i 21 d pkt 1 Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXXVI/228/2014
RADY GMINY LISEWO
z dnia 10 listopada 2014


w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Lisewo”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), § 21 a, § 21 b ust.1 i 21 d pkt 1 Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz. 1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598) uchwala się, co następuje:


§ 1. Nadać Zenonowi Jóźwickiemu tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Lisewo” za zaangażowanie i pracę na rzecz Gminy i jej mieszkańców w czasie pełnienia funkcji Naczelnika Gminy Lisewo w okresie od 1 stycznia 1973 r. do 8 lipca 1990 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (18 listopada 2014, 15:04:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 572