Uchwała nr I/6/10RADY GMINY LISEWOz dnia 29 listopada 2010wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Lisewoart. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), § 22 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz.1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr I/6/10
RADY GMINY LISEWO
z dnia 29 listopada 2010


wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Lisewo

art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), § 22 ust. 1 Regulaminu Rady Gminy Lisewo stanowiącego załącznik Nr 2 do Statutu Gminy Lisewo (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 25, poz. 512 i Nr 114, poz. 1626, z 2004 r. Nr 69, poz. 1211, z 2008 r. Nr 124, poz.1983 oraz z 2009 r. Nr 93, poz. 1598) uchwala się, co następuje:


§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu jawnym Rada Gminy wybrała:
1) radnego Henryka Bogusza na  Przewodniczącego  Komisji   Rolnictwa,  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego;
2) radnego Grzegorza Sziminga na  Przewodniczącego Komisji  Oświaty,  Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Młodzieży;
3) radną Marzannę Czarnecką na  Przewodniczącą   Komisji Ładu, Porządku i Ochrony Środowiska;
4) radnego Piotra Golińskiego na Przewodniczącego  Komisji Rewizyjnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (29 listopada 2010, 15:06:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2024