Zarządzenie nr 56/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 12 listopada 2012w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2013 r.

Zarządzenie nr 56/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 12 listopada 2012


w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Lisewo na 2013 r.


Na podstawie art. 238  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz..U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 Nr 201, poz,1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz.1707) oraz uchwały Nr XXXII/251/10 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Lisewo zarządzam , co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. wraz z kompletem załaczników:.
1) dochody budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. w wysokości 16.038.712 zł;
2) wydatki budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. w wysokości  14.672.556 zł;
3) nadwyżka budżetu w wysokości 1.366.156 zł.

Projekt budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. z kompletem dokumentów przekazać do dnia
15 listopada 2012 r.:
1) Radzie Gminy Lisewo;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy Lisewo z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia projektu budżetu Gminy na 2013 r. (53kB) pdf

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2013 r. (25kB) pdf

Załącznik nr 1 (158kB) pdf

Załącznik nr 2 (282kB) pdf

Załącznik nr 3 (101kB) pdf

Załącznik nr 4 (81kB) pdf

Załącznik nr 5 (81kB) pdf

Załącznik nr 6,7 (11kB) excel

Załącznik nr 8 (91kB) pdf

Załącznik nr 9 (89kB) pdf

Załącznik nr 12 (11kB) excel

Załącznik nr 13 (10kB) excel

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (16 listopada 2012, 09:37:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2803