Zarządzenie nr 58/2012WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 14 listopada 2012w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Lisewo w 2013 r.

Zarządzenie nr 58/2012
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 14 listopada 2012


w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lub dzierżawę gruntów oraz pomieszczeń gospodarczych i lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Lisewo w 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,   z 2005 r.  Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.  974  i Nr 173, poz.  1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i  Nr 223,  poz. 1458,  z  2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675,  z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,  Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567),  zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam w 2013 r. stawki  czynszu  za najem i  dzierżawę nieruchomości stanowiących  zasób nieruchomości Gminy Lisewo:                            
1) za grunty pod garażami - miesięcznie  - 1,07 zł/m2  + VAT wg obowiązującej stawki wraz z
    terenem przyległym, niezbędnym do korzystania z garażu;
2) za grunty pod budynkami gospodarczymi  - rocznie - 0,05 zł/m2 + VAT wg
    obowiązującej stawki wraz z terenem przyległym, niezbędnym do korzystania
    z budynku, jednakże w wysokości nie niższej niż 10,50 zł + VAT rocznie;
3) za najem pomieszczeń  gospodarczych - miesięcznie - 0,32 zł/m2  + VAT według  
    obowiązującej stawki;                                                                                                
4) za grunty pod ogródki przydomowe - rocznie - 0,05 zł /m2 , jednakże nie mniej niż 10,50
    zł. Dla terenów sklasyfikowanych jako tereny nierolnicze, a użytkowane rolniczo + VAT wg
    obowiązującej stawki;  
5) za grunty pod  siedliskiem w Linowcu   - rocznie - 0,05 zł/m2  w tym  VAT wg   
    obowiązującej stawki;
6) za grunty i budynki oraz pomieszczenia użytkowe w których prowadzona jest działalność
    gospodarcza - miesięcznie:
    a) za  grunty  pod parkingiem autobusowym 0,50  zł/m2 +  VAT wg obowiązującej stawki, 
    b) za lokal użytkowy (sklep) w budynku remizo-świetlicy w Bartlewie 16,76 zł/m2 +  VAT
        wg  obowiązującej stawki  , a za  grunt związany z najmem lokalu 0,05 zł/m2 +  VAT
        wg obowiązującej stawki,
    c) za lokal użytkowy – gabinet stomatologiczny 14,04 zł/m2 brutto (stawka    zawiera    
        podatek VAT);
    d) za dzierżawę lub najem gruntów  przeznaczonych na cele działalności gastronomicznej  
        w wysokości 4,17 zł za 1m2  + VAT wg obowiązującej stawki;
7) za dzierżawę  gruntów po zrekultywowanym wysypisku śmieci w Malankowie – rocznie -   
    62,00 zł;
8) za dzierżawę gruntów rolnych - równowartość 5 q żyta  za 1 ha przeliczeniowy - rocznie – do
    naliczenia czynszu dzierżawnego stosuje się cenę żyta  obowiązującą na terenie gminy
    dla celów podatku rolnego;
 
 
9) za korzystanie z garaży  usytuowanych na terenie Gminnych Usług Wodno-
    Kanalizacyjnych w Lisewie w wysokości 88,20 zł brutto miesięcznie (stawka zawiera   
    podatek VAT).

§ 2. W przypadku bezumownego korzystania z gruntów i lokali użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Lisewo w zależności od sposobu ich wykorzystania stosuje się stawki czynszu określone w niniejszym zarządzeniu.

§ 3.
Czynsz za niepełny miesiąc nalicza się proporcjonalnie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi d/s gospodarki gruntami. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia w § 1 pkt 9 powierza się Kierownikowi Gminnych Usług Wodno - Kanalizacyjnych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (16 listopada 2012, 12:45:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2875