Zarządzenie nr 48/2014WÓJTA GMINY LISEWO z dnia 30 lipca 2014w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2014 r.

Zarządzenie nr 48/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 30 lipca 2014


w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), § 10 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXIX/177/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj - Pom.
z 2014 r. poz. 58) zarządzam co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIX/77/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2014 r. zmienionym:
- uchwałą Nr XXX/186/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXI/198/2014 Rady gminy Lisewo z dnia 19 marca 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 maja 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23  maja 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXII/204/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 czerwca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 43/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 lipca 2014 r.;
wprowadza się zmiany:
1) w § 1:
- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2014 r. w wysokości 17.133.387,91 zł
  zastępuje się kwotą 17.253.829,99 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 15.824.532,91 zł zastępuje się kwotą
  15.944.974,99 zł,
załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2) w § 2:
- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo w wysokości 17.148.943,91 zł 
  zastępuje się kwotą 17.269.385,99 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 15.045.484,91 zł zastępuje się kwotą
   15.165.926,99 zł,
załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,

3) w § 14:
- załącznik Nr 10 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak
  w załączniku Nr 10 do zarządzenia,
- załącznik Nr 11 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak w załączniku Nr 11 do zarządzenia.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy.
 
Uzasadnienie do zarządzenia Nr 48/2014 z dnia 30 lipca 2014 r.
 
Plan dochodów i wydatków na 2014 r. zwiększono o kwotę 120.442,08 zł.
 
Dochody - dotacje celowe z przeznaczeniem na:
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki okresowe) 102.712 zł,
- dodatki mieszkaniowe (zasiłek energetyczny) 144,77 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze (zasiłki stałe) 14.093 zł,
- wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 2.722 zł,
- realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 770,31 zł.

Po stronie wydatkowej wszystkie otrzymane dotacje celowe zostały rozdysponowane zgodnie z przeznaczeniem.

Rezerwę ogólną zmniejszono o kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na:
- zakup usług remontowych w ochotniczych strażach pożarnych 4.600 zł,
- zakup usług pozostałych w kulturze fizycznej (sport masowy) 2.000 zł.

Ponadto na wnioski kierowników jednostek dokonano przeniesienia planów wydatków  między paragrafami w ramach działu.

Dochody Budżetu Gminy Lisewo (101kB) pdf

Plan finansowy dochodów (94kB) pdf

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone (98kB) pdf

Wydatki Budżetu Gminy Lisewo (143kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (20 sierpnia 2014, 08:22:23)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (21 sierpnia 2014, 07:44:43)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1137