Zarządzenie nr 67/2014WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 18 listopada 2014w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2014 r.

Zarządzenie nr 67/2014
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 18 listopada 2014


w sprawie zmiany budżetu gminy Lisewo na 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146), § 10 pkt 2 Uchwały Rady Gminy Lisewo Nr XXIX/177/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj - Pom. z 2014 r. poz. 58) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Lisewo na 2014 r. uchwalonym uchwałą Nr XXIX/77/2013 Rady Gminy Lisewo z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lisewo na 2014 r. zmienionym:
- uchwałą Nr XXX/186/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 26 lutego 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXI/198/2014 Rady gminy Lisewo z dnia 19 marca 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 22/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 marca 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 26/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 kwietnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 30/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 9 maja 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 36/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23  maja 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXII/204/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 3 czerwca 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 43/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/210/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 9 lipca 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 48/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 lipca 2014 r.;
- zarządzeniem Nr 52/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 29 sierpnia 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 54/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 4 września 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXIV/217/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 25 września 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 57/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 58/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 30 września 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXV/221/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 21 października 2014 r.,
- zarządzeniem Nr 60/2014 Wójta Gminy Lisewo z dnia 28 października 2014 r.,
- uchwałą Nr XXXVI/224/2014 Rady Gminy Lisewo z dnia 10 listopada 2014 r.
wprowadza się zmiany:
1) w § 1:
- łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Lisewo na 2014 r. w wysokości 17.936.203,54 zł
  zastępuje się kwotą 17.979.589,54 zł,
- w pkt 1 dochody bieżące w wysokości 16.614.348,54 zł zastępuje się kwotą
  16.657.734,54 zł,
  załącznik Nr 1 - Dochody, zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2) w § 2:
- łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Lisewo w wysokości 17.951.759,54 zł 
  zastępuje się kwotą 17.995.145,54 zł,
- w pkt 1 wydatki bieżące w wysokości 15.761.300,54 zł zastępuje się kwotą
  15.804.686,54 zł,   
  załącznik Nr 2 - Wydatki, zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia,

3) w § 14:
- załącznik Nr 10 - Plan finansowy dochodów na zadania zlecone zmienia się jak
  w załączniku Nr 3 do zarządzenia,
- załącznik Nr 11 - Plan finansowy wydatków na zadania zlecone zmienia się jak
  w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega przedstawieniu na najbliższej sesji Rady Gminy.


Uzasadnienie do zarządzenia Nr 67/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
 
Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 43.386 zł.

Zmianie uległy plany dochodów i wydatków w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.

Zwiększenia:
- dotacja na urzędy wojewódzkie 1.100 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia
  społeczne,
- dotacja na świadczenia rodzinne oraz obsługę zadania 50.295 zł,
- dotacja na realizację  programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych
   400 zł,

Zmniejszenia:
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne 251 zł,
- dotacje na dożywianie 7.540 zł, wspieranie programu dla rodzin wielodzietnych 618 zł.

Ponadto w planach wydatków dokonano przeniesień między paragrafami w ramach działu.


Załącznik nr 1 (100kB) pdf

Załącznik nr 2 (98kB) pdf

Załącznik nr 3 (90kB) pdf

Załącznik nr 4 (96kB) pdfmetryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (26 listopada 2014, 08:25:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1461