Zarządzenie nr 61/2011WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 25 października 2011w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju przez pracowników Urzędu Gminy w Lisewie oraz dyrektorów i kierowników podległych jednostek organizacyjnych

Zarządzenie nr 61/2011
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 25 października 2011


w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdów prywatnych używanych z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju przez pracowników Urzędu Gminy w Lisewie oraz dyrektorów i kierowników podległych jednostek organizacyjnych

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytuły podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.) oraz § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. 1. Stawka za 1 kilometr przebiegu pojazdu prywatnego używanego do celów służbowych związanych z działalnością pracodawcy, wynosi dla samochodu osobowego:
1) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 75% stawki określonej w § 2 pkt 1, lit. a Rozporządzenia z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy;
2) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 75% stawki określonej w § 2 pkt 1 lit. b Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy;
 
2. Podstawą do ustalania miesięcznego ryczałtu, o którym mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz.U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) są stawki określone tym rozporządzeniem. 
 
§ 2. Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych określonych w § 1 odbywa się na podstawie umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia, z wyjątkiem umów dotyczących miesięcznych limitów kilometrów na jazdy lokalne, które pozostają bez zmian.

§ 3.  Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Lisewo

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2011 r.

Załącznik nr 1 (16kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (26 października 2011, 08:39:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5243