zamówienie na:

Dokończenie budowy sali gimnastycznej z zapleczem wraz z wewnętrznymi instalacjami wodno kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania, wentylacji gazowej, instalacji ogrzewania promiennikowego, kotłowni gazowej – w miejscowości Krusin gmina Lisewo, na działce nr ewidencji gruntów 101/21.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.2710.2.2012.ZD
wartość: poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 P.Z.P
termin składania ofert: 28 marca 2012  10:00
wynik postępowania: przetar rozstrzygnięty 
Lisewo, dnia  2012-03-12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RiŚ.2710.2.2012.ZD
Nazwa zadania: Nazwa zadania: Dokończenie budowy sali gimnastycznej z zapleczem wraz z wewnętrznymi instalacjami wodno kanalizacyjnymi, centralnego ogrzewania,
wentylacji gazowej, instalacji ogrzewania promiennikowego, kotłowni gazowej –
w miejscowości Krusin gmina Lisewo, na działce nr ewidencji gruntów 101/21.  

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Gmina Lisewo  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

I.  Nazwa  i adres zamawiającego: 

Nazwa zamawiającego:         Gmina Lisewo
Adres zamawiającego:          Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                 86-230 Lisewo
Telefon:                             56 6768614
Faks:                                 56 6768614
adres strony internetowej:     www.bip.lisewo.com
adres poczty elektronicznej:  dudzinski@lisewo.com     
Godziny urzędowania:           7:30 do 15:15 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: Strona WWW: www.bip.lisewo.com  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Lisewo, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 2.
Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację bezpłatnie.                                                                                               

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Określenie przedmiotu zamówienia:
Dokończenie budowy budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem i instalacjami
o następujących parametrach:
- powierzchnia zabudowy – 837,30 m2
- powierzchnia użytkowa  - 762,16 m2  w tym sala 515,10 m2
- kubatura 5792,70 m3


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonywania zawarty jest
w projekcie budowlanym oraz przedmiarach robót, stanowiących załączniki do
niniejszej specyfikacji.  

Kody Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV
- 45000000-7 - Roboty budowlane
- 45212222-8 – Sale gimnastyczne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:
 
10 sierpnia 2012 roku

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na wykonanie niniejszego zamówienia. 

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
4.Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów.
Pozostałe oferty otrzymają niższą punktację poprzez działanie matematyczne polegające na:

                               oferta z ceną najniższą
Oferta badana =  ------------------------------------  x 100
                                         oferta badana
 
X. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia: 2012-03-28 do godz. 10.00  w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:  Gmina Lisewo
Ulica:                          Chełmińska 2
Kod Miejscowość:          86-230 Lisewo 
Pokój nr:                     12 – sekretariat Gminy Lisewo 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-03-28, o godz. 10.00  w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:   Gmina Lisewo
Ulica:                           Chełmińska 2
Kod Miejscowość:           86-230 Lisewo
Pokój nr:                      6 – Sala Ślubów

XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy. 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy.  

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy   

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr ogłoszenia: 75148 - 2012
 
Data zamieszczenia: 12.03.2012.

Kierownik zamawiającego


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

zobacz (19kB) pdf


Informacja z Sesji Otwarcia Ofert

zobacz (29kB) pdf


Zapytanie  nr 1 i odpowiedź

zobacz (12kB) pdf

Zapytanie nr 2 i odpowiedź

zobacz (12kB) pdf

Zapytanie nr 3 i odpowiedź

zobacz (13kB) pdf


Załącznik nr 1 (31kB) pdf

Załącznik nr 2 (28kB) pdf

Załącznik nr 3 (25kB) pdf

Załącznik nr 4 (28kB) pdf

Załącznik nr 5 (19kB) pdf

załącznik nr 6 (23kB) pdf

Załącznik nr 7 (25kB) pdf

Załącznik nr 8 (26kB) pdf

Załącznik nr 9 (56kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (110kB) pdf

Kosztorysy nakładcze (136kB) txt

Projekty techniczne

 
Uwaga, ze względu na ilość oraz rozmiar załączniki "Kosztorysy nakładcze" oraz "Projekty techniczne" zostały spakowane programem 7zip.
 
Plik należy zapisać na dysku, a następnie rozpakować programem 7zip.

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (12 marca 2012, 15:22:15)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (11 maja 2012, 14:31:19)
Zmieniono: wpisano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2015