zamówienie na:

Zakup samochodu transportowo – ciężarowego dla Gminnych Usług Wodno – Kanalizacyjnych w Lisewie.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: 2710.3.2012.ZD
wartość: poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 P.Z.P
termin składania ofert: 23 marca 2012  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 
Lisewo, 2012-03-14.                                 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: 2710.3.2012.ZD
Nazwa zadania: Zakup samochodu transportowo – ciężarowego dla Gminnych Usług
Wodno – Kanalizacyjnych w Lisewie. 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Gmina Lisewo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

I. Nazwa  i adres zamawiającego: 
Nazwa zamawiającego:         Gmina Lisewo
Adres zamawiającego:          ul. Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                 86-230 Lisewo
Telefon:                              56 6768614
Faks:                                 56 6768614
adres strony internetowej:     www.bip.lisewo.com
adres poczty elektronicznej:  dudziński@lisewo.com
Godziny urzędowania:           7:30 do 15:15 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych. 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: Strona WWW: www.bip.lisewo.com.
  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego  Gmina Lisewo, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 2

Na wniosek wykonawcy udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne. udostępnienie. 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:


Określenie przedmiotu zamówienia: 
Samochód  dostawczy:
Zamawiający dopuszcza dostawę pojazdu używanego,  nie starszego niż 2 lata z przebiegiem poniżej 2 tys. km
- pojazd z homologacją samochodu ciężarowego -rok produkcji – max 2010
- nadwozie typu furgon przeszklone o dł. max do 5 m.
- silnik: wysokoprężny, z turbodoładowaniem, commonrail
- elektroniczne systemy kontroli trakcji /ABS, ESP/
- kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
- skrzynia biegów manualna
- silnik o mocy powyżej 100 KM
- pojazd 5-cio miejscowy z przestrzenia bagażową dług min. 1400 mm
- rozstaw osi min. 3000 mm
- ładowność min 740 kg
- poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
- radioodtwarzacz CD montowany fabrycznie
- fabrycznie montowany autoalarm i immobiliser
- szyby i lusterka sterowane elektrycznie, centralny zamek
- fotel kierowcy z regulacją wysokości
- światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
- wszystkie szyby termoizolacyjne
- wszystkie hamulce tarczowe wentylowane
- komputer pokładowy
- wycieraczka tylnej szyby ze spryskiwaczem
- centralny zamek
- norma emisji spalin Euro 5
- zamontowane belki pod bagażnik dachowy
- pakiet ubezpieczeniowy na 1 rok: OC, AC +NNW na 10.000  zł  w cenie zakupu    
  samochodu

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
 
kod CPV   34115300-9 Używane pojazdy transportowe

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:  
2012-04-02.  

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) będącego w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na wykonanie niniejszego zamówienia.   
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty. 

VIII. Informacja na temat wadium: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 

Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów
Pozostałe ofert otrzymają niższą punktację poprzez działanie matematyczne polegające na:

                            oferta  z ceną najniższą
Oferta badana = --------------------------------  x 100
                                           oferta badana 

X. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać do dnia: 2012-03-23 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:       Gmina Lisewo
Ulica:                               Chełmińska 2
Kod Miejscowość:               86-230 Lisewo
Pokój nr:                          12 – sekretariat Gminy Lisewo   

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
 
Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-03-23, o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:       Gmina Lisewo
Ulica:                               Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                86-230 Lisewo
Pokój nr:                           6 – Sala Ślubów                          

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
 

Nie dotyczy  


XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy.
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 

XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr ogłoszenia: 79060 - 2012       Data zamieszczenia 2012-03-14
   


____________________________________

Kierownik zamawiającego


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zobacz (32kB) pdf


Informacja z Sesji otwarcia ofert

zobacz (11kB) pdf


Odpowiedź na zapytanie (10kB) pdf

Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy Wykonawcy (29kB) pdf

Załącznik nr 2 - Formularz cenowy (15kB) pdf

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków (25kB) pdf

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczeń (28kB) pdf

Załącznik nr 5 - Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym (22kB) pdf

Załącznik nr 6 - Oferowane warunki gwarancji i serwisu (14kB) pdf

Załącznik nr 7 - Umowa (56kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (90kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (14 marca 2012, 15:09:14)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 kwietnia 2012, 12:22:19)
Zmieniono: ustalono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1144