zamówienie na:

Dowożenie i odwożenie dzieci do i ze szkół z terenu Gminy Lisewo wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Zapytanie o cenę.
nr sprawy:
wartość: 119.480,28 euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2007  09:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 
4332-2/07


                                SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
                                            W TRYBIE  ZAPYTANIE O CENĘ


 
Dowożenie i odwożenie dzieci do i ze szkół z terenu Gminy Lisewo wraz z zapewnieniem im  opieki w czasie przewozu.
 
1. Zamawiający:
Gmina  Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo.
www.lisewo.com
Godziny urzędowania : 715 - 1515
Telefon/fax: 56 6768614
 
2.Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę
 
3.Opis przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do  szkół oraz odwożenie po zajęciach szkolnych wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu:
a/ do Szkoły Podstawowej w Lisewie dzieci będą dowożone ze wsi : Chrusty, Kornatowo, Malankowo, Mgoszcz , Pniewite, Lisewo.
b/ do Szkoły Podstawowej w Drzonowie  dzieci dowożone będą ze wsi: Drzonówko, Lipienek,Strucfoń, Szerokopas;
c/ do Szkoły Podstawowej w Krusinie dzieci dowożone będą ze wsi : Błachta, Bartlewo, Linowiec, Tytlewo;
d/ do Gminnego Gimnazjum w Lisewie dzieci dowożone będą ze wsi : Bartlewo, Błachta, Chrusty, Drzonowo, Drzonówko, Kamlarki, Kornatowo, Krusin, Linowiec, Lipienek, Malankowo, Mgoszcz, Pniewite, Strucfoń, Tytlewo, Wierzbowo;
 e/ dodatkowo należy odwieźć dzieci w porze obiadowej:
·       ze Szkoły Podstawowej w Lisewie do wsi Chrusty, Malankowo, Mgoszcz, Kornatowo i Pniewite
·       ze Szkoły Podstawowej w Krusinie do wsi Błachta, Bartlewo,  Linowiec i Tytlewo,
f/ odwiezienie dzieci po lekcjach w godzinach popołudniowych z w/w szkół do wymienionych wcześniej miejscowości jak w pozycji a, b, c, d,
g/do wszystkich szkół dzieci należy dowieźć nie wcześniej niż na pół godziny przed zajęciami i nie później niż na 10 min przed ich rozpoczęciem. . Zajęcia rozpoczynają się we wszystkich szkołach o godz. 800.
h/ orientacyjna długość trasy  całodziennego dowożenia wynosi około 390 km
i/ Przewoźnik świadczyć będzie też usługi przewozowe wg zgłoszonego przez Zleceniodawcę  zapotrzebowania na terenie gminy, województwa wg  stawki za dowóz dzieci do szkoły, wyjazdy dzieci w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz inne wyjazdy dzieci na zlecenie Urzędu Gminy lub organizowane i finansowane przez szkołę na terenie Powiatu Chełmińskiego,
 
4. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie obejmuje okres od 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2009 r. w dni nauki szkolnej.
 
5. 1.Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki :
a/ dysponują taborem  minimum 4 autobusów, spełniającym wymagania:
1/ oznakowanych na przedniej i tylnej szybie przynależną jego trasie literą alfabetu spełniającym wymagania  ustawy Prawo o Ruchu Drogowym ( Dz.U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515 ) 2/ 2/ 2/   
2/ spełniających wymagania § 22 i załącznika Nr 8 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w  sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (  Dz.U. Nr 32 poz. 262 )     
3/  oznakowanych zgodnie z § 110   rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych  /Dz.U. Nr 170  poz. 1393/.
4/ umożliwiających  przewiezienie około 380 uczniów zgodnie z przedmiotem zamówienia jak w punkcie 3, posiadających ważność przeglądu stanu technicznego  na co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia oferty.
b/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
e/ posiadają uprawnienia do wykonywania usługi objętej zamówieniem.
f/Przewoźnik zobowiązany jest posiadać:
-   ubezpieczenie od ryzyka związanego z odpowiedzialnością własną związaną z przewozem osób  na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 120 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia losowe,
- franszyza i udziały własne muszą być obowiązkowo zniesione w OC deliktowej przewoźnika.
 
2. Ocena spełniania warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Z ubiegania się o udzielenie  zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców , którzy  nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust 1. Prawa zamówień publicznych ,
 
6. Wymagane dokumenty.
 a / Wypełniony formularz ofertowy,
 b/ aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c/ oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 pzp.
d/Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
e/ zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą otwarcia ofert.
f/ zaświadczenie  z ZUS-u o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
g/ oświadczenie że oferent przyjmuje warunki zamówienia;
h/ zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny dotyczący spraw przewidzianych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert;
i/ polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodna z wymaganiami zamawiającego lub oświadczenie, w którym oferent zobowiązuję się do posiadania i przedstawienia polisy nie później niż  w dniu podpisania umowy. Brak polisy w trakcie trwania umowy stanowił będzie podstawę do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia przez Zleceniodawcę- Gminę,
j/kserokopie dowodów rejestracyjnych autobusów, którymi przewoźnik posłuży się przy wykonywaniu umowy.
Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do  podpisania oferty z dopiskiem „ za zgodność z oryginałem”.
 
7. Informacja o sposobie porozumiewania się z zamawiającym:
Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje należy kierować telefonicznie, faxem lub pisemnie na adres :
Urząd Gminy w Lisewie
86 – 230 Lisewo
ul Chełmińska 2
tel/fax 0566768614
 
8.Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami.
Osobą upoważnioną do w/w czynności jest p. Alicja Nogalska , Urząd Gminy w Lisewie, pokój nr 10, tel. (056) 6768614
 
9.Wymagania dotyczące wadium
Wadium nie jest wymagane.
 
10. Termin związania z ofertą .
Oferenci pozostają związani z oferta przez okres  30 dni od upływu terminu do składania ofert
 
11. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim i opatrzyć podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oferenta.
 
12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem” Oferta na dowożenie i odwożenie dzieci do szkół z terenu Gminy Lisewo” w sekretariacie Urzędu Gminy w Lisewie.
Termin złożenia oferty do dnia  25.06.2007r do godz. 900.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2007r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy w Lisewie pokój nr 1.
Decyzja komisji przetargowej o wyborze oferty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo zamówień publicznych.
 
13. Opis sposobu obliczenia ceny
Oferta winna obejmować cenę za jeden kilometr dowożenia łącznie z podatkiem VAT w okresie obowiązywania umowy. Cena ofertowa powinna być podana, cyfrowo i słownie. W ofercie należy zawrzeć  cenę  netto, stawkę podatku VAT oraz kwotę brutto.
 
14. Inne warunki zamówienia.
a/ wygrywający zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru;
b/ w przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta w/w terminie, zamawiający może wybrać najkorzystniejszą  ofertę spośród pozostałych.
 
15. Kryteria oceny ofert
Przyjmuje się następujące kryteria i ich znaczenie procentowe:
                               cena ofertowa                      100%
16. Ogłoszenie wyników przetargu.
1.O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich    ubiegających się o udział w postępowaniu, wskazując imię i nazwisko lub nazwę    firmy oraz adres tego oferenta , którego ofertę wybrano oraz cenę.
2. Informacja przesłana do oferenta, którego ofertę wybrano, zawiera poza danymi,
o których mowa w punkcie 1 określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.
 
17.Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Oferentowi przysługują w toku postępowania o udzielenie zamówienia środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
18.Załączniki.
1/ formularz ofertowy,
2/oświadczenie o akceptacji warunków przetargu,
3/projekt umowy .
 
 
Lisewo 30.05.2007r. 
                                                     
Formularz ofertowy (26kB) word
Oświadczenie (20kB) word
Projekt umowy (65kB) word
 

Rozstrzygnięcie przetargu
Rozstrzygnięcie przetargu (21kB) word

 

metryczka


Opublikował: Przemysław Ślusarz (4 czerwca 2007, 09:03:39)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (1 sierpnia 2007, 08:36:42)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1071