zamówienie na:

Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu Prawo Jazdy kat.B dla 8 osób (5K,3M) w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS pn. „Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej”

zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: EFS-POKL.3053.ZO.4.2013
wartość: Poniżej 14 000 euro
termin składania ofert: 9 maja 2013  12:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 

Lisewo, dnia 25.04.2013 r.                                  Znak sprawy: EFS-POKL.3053.ZO.4.2013

 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie
86-230 Lisewo
ul. Toruńska 15
 
II. Opis przedmiotu zamówienia
 
Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu Prawo Jazdy kat.B dla 8 osób (5K,3M)  w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków EFS pn. „Aktywizacja rodzin dysfunkcyjnych, bezrobotnych i korzystających z pomocy społecznej” w tym:
 
KOD CPV 80530000-0
KOD CPV 80411200-0
 
1.Przeprowadzenie dla 8 osób Kursu Prawo jazdy kat. B zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa, w wymiarze i formie niezbędnej do przystąpienia po jego ukończeniu do egzaminu państwowego.

2.Wykonawca zapewni kadrę posiadającą uprawnienia do prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych zgodnie z wymogami prawa.

3.Do przeprowadzenia zajęć teoretycznych wykonawca ma obowiązek zapewnić salę wykładową we własnym zakresie. Jeżeli przeprowadzenie zajęć nie będzie możliwe na terenie miejscowości Lisewo, to Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia transportu z miejsca zamieszkania uczestnika na terenie Gminy Lisewo do miejsca szkolenia i z powrotem.

4. Miejscowość przeprowadzenia zajęć praktycznych, a co za tym idzie egzaminów państwowych: Grudziądz, woj.kujawsko - pomorskie.
 
5.Dowóz i odwóz uczestników na zajęcia praktyczne do miejsca zamieszkania na terenie Gminy Lisewo poza godzinami ćwiczeń. Łączny czas dowozu nie wliczany w czas zajęć praktycznych.

6. Zorganizowanie i opłacenie badań lekarskich.
 
7. Opłacenie i ustalenie w odpowiednim WORD terminów jednego podejścia do egzaminów państwowych teoretycznych i praktycznych.

8.Prowadzenie niezbędnej dokumentacji i dostarczenie jej najpóźniej 14 dni po ukończonym działaniu w tym: dziennik zajęć, listy obecności ze spotkań oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu Prawo jazdy kat.B, informacje potwierdzające opłacenie i ustalenie terminów egzaminów państwowych.
 
9. Wszystkie dokumenty oraz sale wykładowe odpowiednio oznakowane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

10. Zapewnienie uczestnikom ubezpieczenia NNW na czas trwania kursu.

11. Zapewnienie uczestnikom materiałów dydaktycznych.

12. W czasie zajęć teoretycznych barek kawowy (tj. kawa, herbata, ciastka, woda mineralna).
 
13. Termin wykonania zamówienia: maj-wrzesień 2013 r.
14. Zajęcia teoretyczne przeprowadzane w dni robocze w godz.8.00 – 16.00, w wymiarze godzinowym od 3 do 5 godzin zegarowych  dziennie, terminy zajęć praktycznych ustalane indywidualnie z uczestnikami.

15.  Warunki płatności: Po zrealizowaniu zlecenia, dostarczeniu dokumentacji i po otrzymaniu dotacji unijnej na ten cel, w ciagu 14 dni od daty wpływu środków na konto Ośrodka.
 
III. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania jeżeli wystąpi choć jedna przesłanka wymieniona w art. 93 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  oraz do przedłużenia terminu składania ofert jeżeli do końca terminu nie wpłyną co najmniej trzy oferty.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników w takim przypadku wartość zamówienia zostanie pomniejszona o koszt/osobę.
 
 
IV. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na Formularzu oferty wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 9.05.2013 r. do godz.12.00 w formie:

· pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisewie, ul.Toruńska 15, 86-230 Lisewo opisaną: oferta na zapytanie EFS-POKL.3053.ZO.4.2013

· zamawiający prosi, aby jeżeli to możliwe w ofercie znajdował się adres e-mail lub nr faks na który będzie można przesyłać informację, zawiadomienia dotyczące powyższego zapytania ofertowego.

·otwarcie ofert nastąpi 9.05.2013r. o godz. 12.15

·Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Formularz ofertowy (325kB) pdf

Oświadczenie o spełnieniu warunków (239kB) pdf

Informacja (239kB) pdf

Wynik zapytania (289kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (25 kwietnia 2013, 13:22:24)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (10 czerwca 2013, 14:40:26)
Zmieniono: Ustalono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1644