zamówienie na:

Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lisewo w ilości ok. 10 ton.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.3.2013.ZD
wartość: Poniżej progów UE
termin składania ofert: 20 maja 2013  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RRiŚ.2710.3.2013.ZD
Nazwa zadania: Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lisewo

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego:     Gmina Lisewo
Adres zamawiającego:      Chełmińska 2
Kod Miejscowość:              86-230 Lisewo
Telefon:                           56 6768614
Faks:                               56 6768614
adres strony internetowej:    www.bip.lisewo.com
adres poczty elektronicznej: dudzinski@lisewo.com
Godziny urzędowania:          7:30 do 15:15


II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
Strona WWW. www.bip.lisewo.com

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego Gmina Lisewo, 86 – 230 Lisewo, ul. Chełmińska 2, pok. Nr 9.
Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację bezpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lisewo w ilości ok. 10 ton.
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV – 90650000-8 – Usługi usuwania azbestu.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
do 31 lipca 2013 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na wykonanie niniejszego zamówienia.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.


VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryterium wyboru oferty jest cena za 1 tonę załadunku, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest  z terenu Gminy Lisewo.                                                                                 
Oferta przedstawiająca najniższą cenę za załadunek, transport i unieszkodliwienie 1 tony wyrobów zawierających azbest  otrzyma 100 punktów.

Pozostałe oferty otrzymają niższą punktację poprzez działanie matematyczne polegające na:                      
 
                             oferta z ceną najniższą za transport i unieszkodliwienie 1 tony azbestu 
Oferta badana = ------------------------------------------------------------------------------------ x 100
                                   oferta badana za transport i unieszkodliwienie 1 tony azbestu
 
X. Miejsce i termin składania ofert:


Oferty należy składać do dnia: 2013-05-20 do godz. 10:00  w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:            Gmina Lisewo
Ulica:                                    Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                    86 – 230 Lisewo
Pokój nr:                               12 – sekretariat Gminy Lisewo

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2013-05-20, o godz. 10:00  w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:         Gmina  Lisewo
Ulica:                                 Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                 86 – 230 Lisewo
Pokój nr:                              6 – Sala Ślubów
                        
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy  
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.


XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:
Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.


XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 184504 - 2013
Data zamieszczenia 10.05.2013 r.

                                                                   ____________________________________
                                                                               Kierownik zamawiającego

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (33kB) pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert (95kB) pdf

Formularz ofertowy wykonawcy (95kB) pdf

Formularz cenowy (86kB) pdf

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu (73kB) pdf

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania (82kB) pdf

Oświadzcenie dotyczące grupy kapitałowej (74kB) pdf

Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym (71kB) pdf

Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.pdf (73kB) pdf

Wzór umowy (96kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (156kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (10 maja 2013, 13:27:21)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (11 czerwca 2013, 12:38:54)
Zmieniono: ustalono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 978