zamówienie na:

Sukcesywna dostawa tektury szarej 3 W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.5.2013.ZD
wartość: Poniżej progów UE
termin składania ofert: 20 sierpnia 2013  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 
Lisewo, dnia 2013-08-12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RRiŚ.2710.5.2013.ZD
Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa tektury szarej 3 W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.


Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:              Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
Adres zamawiającego:               Drzonowo 42
Kod Miejscowość:                      86–230 Lisewo
Telefon:                                  56 6758928
Faks:                                      56 6758928
adres strony internetowej           brak
adres poczty elektronicznej E-mail zaz-drzonowo@wp.pl
Godziny urzędowania:              7:30 do 15:30


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
Strona WWW: www.bip.lisewo.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację bezpłatnie emailem.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:


Określenie przedmiotu zamówienia

1.Sukcesywna dostawa:
1.tektury szarej 3W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego, z użyciem farb fleksograficznych o szerokości 510 mm w ilości ok. 4000mb;

2. tektury Szarek 3W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego, z użyciem farb fleksograficznych o szerokości 520 mm w ilości ok. 2000 mb;

3. taktury szarej 3W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego, z użyciem farb fleksograficznych o szerokości 531 mm w ilości ok. 170 000 mb;

4.tektury szarej 3W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego, z użyciem farb fleksograficznych o szerokości 790 mm w ilości 9000 mb.

Gramatura tektury: 450/470 gram/m2

Skład: testlinger 3140g/m2+fluting 140g/m2+testlinger 3140g/m2

Test ETC 5,05 KN/m

Wilgotność metoda Colba 6 - 9%
 
Kod CPV: 37823800-1 Papier wielowarstwowy i tektura

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
VI. Termin wykonania zamówienia:

Od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  wyłącznie wykonawcy, u których ponad 50 %  zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw  członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  oraz  spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolnej do wykonania zamówienia


2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.


4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.


VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1). Najkorzystniejsza oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów
2). Pozostałe ofert otrzymają punktację poprzez działanie matematyczne polegające na:


                                 oferta z ceną najniższą za tekturę szarą 3 W fala C - brutto
  Oferta badana =  -------------------------------------------------------------------------     x 100
                                  ofertę badaną z  tekturę szarą 3 W fala C - brutto


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2012-08-20 do godz. 10:00  w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:  Zakład Aktywności Zawodowej
Ulica:                           Drzonowo
Kod Miejscowość:           86-230 Lisewo
Pokój nr:                      sekretariat


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2012-08-20, o godz. 10:00  w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:   Zakład Aktywności Zawodowej
Ulica:                           Drzonowo
Kod Miejscowość:           86-230 Lisewo
Pokój nr:                      gabinet Dyrektora
                        
XII. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Nie dotyczy


XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Nie dotyczy


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.


XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr ogłoszenia  160049 - 2013
Data zamieszczenia 2013-08-12

____________________________________
Kierownik zamawiającego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (97kB) pdf

Formularz ofertowy wykonawcy (18kB) pdf

Formularz cenowy (10kB) pdf

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (10kB) pdf

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania (16kB) pdf

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (9kB) pdf

Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym (8kB) pdf

Oświadczenie o zatrudnieniu ponad 50 % osób niepełnosprawnych (12kB) pdf

Wzór umowy (28kB) pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (126kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (92kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (12 sierpnia 2013, 12:41:12)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (3 września 2013, 13:55:27)
Zmieniono: ustalono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 953