zamówienie na:

Sukcesywna dostawa tektury szarej 3 W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie

zamawiający: Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZAZ.2710.2.2014.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 25 czerwca 2014  11:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
Lisewo, dnia 2014-06-16

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIUdot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZAZ.2710.2.2014.ZD
Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa tektury szarej 3 W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie.


Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:                     Zakład Aktywności Zawodowej w Drzonowie
Adres zamawiającego:                      Drzonowo 42
Kod Miejscowość:                              86 – 230 Lisewo
Telefon:                                          56 6758928
Faks:                                              56 6758928
adres strony internetowej                   brak
adres poczty elektronicznej E-mail       zaz-drzonowo@wp.pl
Godziny urzędowania:                        7:30 do 15:30


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
Strona WWW: www.bip.lisewo.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację bezpłatnie emailem.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Określenie przedmiotu zamówienia
1. Sukcesywna dostawa:
1. tektury szarej 3W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego, z użyciem farb fleksograficznych o szerokości 510 mm w ilości ok. 10.000mb;

2. tektury Szarek 3W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego, z użyciem farb
fleksograficznych o szerokości 520 mm w ilości ok. 5.000 mb;

3. taktury szarej 3W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego, z użyciem farb fleksograficznych o szerokości 531 mm w ilości ok. 425.000 mb;

4. tektury szarej 3W fala C z nadrukiem w formie kartonu bezkońcowego, z użyciem farb fleksograficznych o szerokości 790 mm w ilości 22.000 mb.

Gramatura tektury: 450/470 gram/m2
Skład: testlinger 3140g/m2+fluting 140g/m2+testlinger 3140g/m2
Test ETC 5,05 KN/m
Wilgotność metoda Colba 6 - 9%
 
Kod CPV: 37823800-1 Papier wielowarstwowy i tektura
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
VI. Termin wykonania zamówienia:

Od 1 sierpnia 2014 r. do 31 lipca 2014 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  wyłącznie wykonawcy, u których ponad
50 %  zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw  członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  oraz  spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolnej do wykonania zamówienia

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.


VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


1). Najkorzystniejsza oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów
2). Pozostałe ofert otrzymają punktację poprzez działanie matematyczne polegające na:

                          oferta z ceną najniższą za tekturę szarą 3 W fala C - brutto
Oferta badana =  -------------------------------------------------------------------------  x 100
                            ofertę badaną z  tekturę szarą 3 W fala C - brutto


X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2014-06-25 do godz. 11:00  w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:  Zakład Aktywności Zawodowej
Ulica:                          Drzonowo 42
Kod Miejscowość:          86-230 Lisewo
Pokój nr:                     sekretariat


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2014-06-25, o godz. 11:00  w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:            Zakład Aktywności Zawodowej
Ulica:                                    Drzonowo 42
Kod Miejscowość:                    86-230 Lisewo
Pokój nr:                               gabinet Dyrektora
                        
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy


XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.


XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr ogłoszenia: 203162 2014

Data zamieszczenia: 16.06.2014 r.


                                                                                        Dyrektor
                                                                                Katarzyna  Lubańska
                                                                    ____________________________________
                                                                               Kierownik zamawiającego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (113kB) pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert (109kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (254kB) pdf

Formularz ofertowy Wykonawcy (182kB) pdf

Formularz cenowy (124kB) pdf

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (94kB) pdf

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (104kB) pdf

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (97kB) pdf

Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym (91kB) pdf

Oświadczenie o zatrudnieniu ponad 50 % osób niepełnosprawnych (115kB) pdf

Wzór Umowy (174kB) pdf


metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (16 czerwca 2014, 14:21:19)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (21 lipca 2014, 12:54:05)
Zmieniono: ustalono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 632