zamówienie na:

Remont drogi gminnej Nr 060328C w miejscowości Malankowo na odcinku 500 mb.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przterag nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.7.2014 ZD.
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 5 sierpnia 2014  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
Lisewo dnia  2014-07-21

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RRiŚ.2710.7.2014 ZD.
Nazwa zadania: Remont drogi gminnej Nr 060328C w miejscowości Malankowo na odcinku 500 mb.


Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) Gmina Lisewo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:


Nazwa zamawiającego:             Gmina  Lisewo
Adres zamawiającego:              ul. Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                     86-230 Lisewo
Telefon:                                 56 6768614
Faks:                                     56 6768614   
Adres strony internetowej:         www.bip.lisewo.com
Adres poczty elektronicznej:      dudzinski@lisewo.com
Godziny urzędowania:               7:30 do 15:15
 
II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: Strona WWW: www.bip.lisewo.com


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego Gmina Lisewo, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 2, pok. Nr 9.
Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację wraz z załącznikami bezpłatnie
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:


2. Opis przedmiotu zamówienia:  
Przedmiotem  zamówienia jest „Remont drogi gminnej Nr 060328C Malankowo-Pniewite”
na działce nr ew. gruntów nr 32/7 w miejscowości Malankowo
- roboty pomiarowe przy robotach liniowych
- zebranie poboczy z odwozem urobku na odległość do 1 km.
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża
- podbudowa z gruzu betonowego grubość po zagęszczeniu 20 cm
- podbudowa z tłucznia kamiennego  twardego 16-31 grubość po zagęszczeniu 5cm
- sprysk półwgłębny emulsją asfaltową K-70 w ilości 5 l/m2, warstwa gryzu    
  bazaltowego 8-12 mm 17 kg/m2.
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i gryzami    
  bazaltowymi 5-8 mm w ilościach emulsja 3,0 l/m2 gryzy bazaltowe 15 kg/m2
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i gryzami    
  bazaltowymi 2-5 mm w ilościach emulsja 2,5 l/m2 gryzy bazaltowe 12 kg/m2  
- pobocza z mieszanki pospółki i kruszywa łamanego
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
                                                               kod CPV
45 111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę, roboty ziemne.
45 233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45 233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

2014-09-30


VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:


1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na wykonanie zamówienia.

2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów
Pozostałe oferty otrzymają niższą punktację poprzez działanie matematyczne polegające na:


                              oferta z ceną najniższą
Oferta badana = -------------------------------- x 100
                                oferta badana
            
X. Miejsce i termin składania ofert:


Oferty należy składać do dnia: 2014-08-05 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego

Nazwa zamawiającego:    Gmina Lisewo
Ulica:                            Chełmińska 2
Kod Miejscowość:            86-230 Lisewo
Pokój nr;                       12 – sekretariat Gminy Lisewo
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2014-08-05, o godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:      Gmina Lisewo
Ulica:                              Chełmińska 2
Kod Miejscowość:              86-230 Lisewo
Pokój nr:                         6 – Sala Ślubów
                        

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Nie dotyczy


XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Nie dotyczy

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Nie dotyczy


XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 158041 - 2014 Data zamieszczenia 2014-07-21

                                                                               Wójt  Gminy  Lisewo  
                                                                                     Jerzy  Cabaj
                                                                             Kierownik zamawiającego

Informacja z sesji otwarcia ofert (26kB) pdf
 
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (35kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (185kB) pdf

Formularz ofertowy Wykonawcy (115kB) pdf

Formularz cenowy (138kB) pdf

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (96kB) pdf

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (100kB) pdf

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (97kB) pdf

Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym (93kB) pdf

oświadczenie że osoby posiadają wymagane uprawnienia (96kB) pdf

Wykaz osó które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (99kB) pdf

Wzór Umowy (183kB) pdf

Kosztorysy, przedmiar (58kB) excel

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (21 lipca 2014, 13:22:47)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (16 września 2014, 09:09:56)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 671