zamówienie na:

Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów należących do Gminy Lisewo, i Gminnego Zakładu Usług Wod. Kan. w Lisewie (bez dodatkowej opłaty hadlowej).

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.9.2014.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 8 października 2014  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 
Lisewo, dnia 2014-09-29


                                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RRiŚ.2710.9.2014.ZD
Nazwa zadania: Zakup energii elektrycznej na potrzeby 31 obiektów innych niż oświetlenie drogowe
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) Gmina Lisewo  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:         Gmina Lisewo
Adres zamawiającego:          Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                 86 – 230 Lisewo
Telefon:                             56 6768614   
Faks:                                 56 6768614
adres strony internetowej:     www.bip.lisewo.com
adres poczty elektronicznej    dudzinski@lisewo.com
Godziny urzędowania:           7:30 do 15:15


 II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: Strona WWW: www.bip.lisewo.com


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Gmina Lisewo, pok. Nr 9 ).
Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację bezpłatnie.


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów należących do Gminy Lisewo, i Gminnego Zakładu  Usług  Wod. Kan. w Lisewie (bez dodatkowej opłaty hadlowej).
Ilość układów pomiarowych :  31 szt.
Całkowita moc umowna – 445 kW
Grupa taryfowa – wg Operatora Systemu Dystrybucyjnego
Szacunkowe zużycie w okresie 24 miesięcy: 969,64  MWh
Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 


Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV: 09310000-5  Elektryczność
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
VI. Termin wykonania zamówienia:

Od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 roku tj: 24 miesiące.


VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) - szczegółowy opis dla wykonawców
Wykonawca posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Sprzedaż energii elektrycznej dla odbiorcy końcowego o wartości przekraczającej w skali roku 300.000 zł. brutto.

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 
2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów.
Pozostałe oferty otrzymają niższą punktację poprzez działanie matematyczne polegające na:
 
                               oferta z ceną najniższą
Oferta badana =  -------------------------------  x 100
                                  oferta badana
 
X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2014-10-08 do godz. 10:00

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2014-10-08 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:            Gmina Lisewo
Ulica:                                    Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                    86-230 Lisewo
Pokój nr:                               12 -  sekretariat Gminy Lisewo
 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:


Oferty zostaną otwarte dnia: 2014-10-08 o godz.10:00  w siedzibie zamawiającego
 Nazwa zamawiającego:        Gmina Lisewo
Ulica:                                 Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                 86-230 Lisewo
Pokój nr:                             6 -  Sala Ślubów
                          
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna


Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Nie dotyczy

XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

Nie dotyczy


XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: nr  320916 – 2014  Data zamieszczenia 2014-09-29.                                                                                           Wójt Gminy Lisewo
                                                                                                Jerzy  Cabaj
                                                                              ____________________________________
                                                                                        Kierownik zamawiającegoSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (216kB) pdf

Załącznik nr 1 - Lokalizacja - punktów poboru energii elektrycznej (128kB) pdf

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy wykonawcy (116kB) pdf

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy (113kB) pdf

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków (96kB) pdf

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o spełnieniu warunków (110kB) pdf

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o posiadaniu umowy generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (104kB) pdf

Załączniknr 7 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (97kB) pdf

Załącznik nr 8 - Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym (95kB) pdf

Załącznik nr 8 - Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym (95kB) pdf

Załączniknr 9 - Wykaz usług (103kB) pdf

Załącznik nr 10 - Umowa na dostawę energii elektrycznej 2014 r. (175kB) pdf

Zapytanie i odpowiedź nr 1 (199kB) pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert (115kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (155kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (29 września 2014, 11:35:20)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (31 października 2014, 09:09:21)
Zmieniono: ustalono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 674