zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Lisewo w sezonie zimowym 2014 – 2015

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚ.2710.10.2014.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 12 listopada 2014  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 
Lisewo dnia  2014-11-03

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RRiŚ.2710.10.2014.ZD
Nazwa zadania: Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Lisewo w sezonie zimowym 2014 – 2015.


Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Gmina Lisewo  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:         Gmina Lisewo
Adres zamawiającego:          ul. Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                 86-230 Lisewo
Telefon:                             56 6768614
Faks:                                 56 6768614    
adres strony internetowej:     www.bip.lisewo.com
adres poczty elektronicznej:  dudzinski@lisewo.com
Godziny urzędowania:           7:30 do 15:15


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.lisewo.com

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego Gmina Lisewo, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 2, pokój nr 9. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację bezpłatnie.
                                                          
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opis przedmiotu zamówienia :
Zamawiający  dopuszcza  możliwość składania ofert na poszczególne zadania. Zamawiający każdorazowo określa w jaki osprzęt ma być wyposażony pojazd wykonujący odśnieżanie.
 
 
4.1 ZADANIE I

Usługi zimowego utrzymania dróg polegające na ich odśnieżaniu na terenie następujących miejscowości : Kornatowo, Strucfoń, Lipienek, Drzonowo, Lisewo - część miejscowości położona na południe od drogi 548
Do wykonania zadania nr I wymagany jest ciągnik lub inny nośnik  o mocy min.
100 kM i napędzie na 4 koła wyposażony w następujący sprzęt odśnieżający
- pług  odśnieżający jednostronny lub nastawny ogumiony
- pług odśnieżający dwustronny
- pług wirnikowy
 
4.2 ZADANIE II

Usługi zimowego utrzymania dróg polegające na ich odśnieżaniu na terenie następujących miejscowości : Mgoszcz , Malankowo, Chrusty, Lisewo- część miejscowości położona na północ od drogi 548, Pniewite – od linii kolejowej do granicy z miejscowościami Lisewo i Malankowo
Do wykonania zadania nr II wymagany jest ciągnik lub inny nośnik  o mocy min.
100 kM i napędzie na 4 koła wyposażony w następujący sprzęt odśnieżający
- pług  odśnieżający jednostronny lub nastawny ogumiony
- pług odśnieżający dwustronny
- pług wirnikowy

4.3  ZADANIE III

Usługi zimowego utrzymania dróg polegające na ich odśnieżaniu na terenie następujących miejscowości : Pniewite, Krajęcin, Piatkowo, Linowiec, Wierzbowo, Krusin – część miejscowości położona na północ od drogi 548, Kamlarki część miejscowości położona na północ od drogi 548
Do wykonania zadania nr III wymagany jest ciągnik lub inny nośnik  o mocy min.  100 kM i napędzie na 4 koła wyposażony w następujący sprzęt odśnieżający
- pług  odśnieżający jednostronny lub nastawny ogumiony
- pług odśnieżający dwustronny
- pług wirnikowy

4.4  ZADANIE IV

Usługi zimowego utrzymania dróg polegające na ich odśnieżaniu na terenie następujących miejscowości : Tytlewo, Bartlewo, Błachta, Krusin – część miejscowości położona na południe od drogi 548, Kamlarki - część miejscowości położona na południe od drogi 548
Do wykonania zadania nr IV wymagany jest ciągnik lub inny nośnik  o mocy min.
 100 kM i napędzie na 4 koła wyposażony w następujący sprzęt odśnieżający
- pług  odśnieżający jednostronny lub nastawny ogumiony
- pług odśnieżający dwustronny
- pług wirnikowy
 
Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym na realizację jednego zadania, lub  pojedynczo na realizację każdego z czterech zadań. Do realizacji  każdego zadania  musi być osobny ciągnik z osprzętem
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:  kod CPV
90620000-9 Usługi odśnieżania

Zamawiający  dopuszcza możliwości składania ofert częściowych tj. na jedno zdanie bądź więcej zdań.


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
VI. Termin wykonania zamówienia:

Od 25 listopada 2014 roku do  31 marca 2015 roku.


VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:


1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) Znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolnej do wykonania zamówienia


2. Warunki oraz opis sposobu dokonania oceny ich spełnienia mają na celu zweryfikowanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.


4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.


VIII. Informacja na temat wadium:


Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów.
Pozostałe oferty otrzymają niższą punktację poprzez działanie matematyczne polegające na:

                               oferta z ceną najniższą
Oferta badana =  -------------------------------  x 100
                                  oferta badana  
 
 
X. Miejsce i termin składania ofert:


Oferty należy składać do dnia: 2014-11-12 do godz. 10:00   w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego: Gmina Lisewo
Ulica:                         Chełmińska 2
Kod Miejscowość:         86-230 Lisewo
Pokój nr:                    12 -  sekretariat Gminy Lisewo

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2014-11-12, o godz.10:00  w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego: Gmina Lisewo
Ulica:                         Chełmińska 2
Kod Miejscowość:         86-230 Lisewo
Pokój nr:                    6 -  Sala Ślubów
                        
XII. Termin związania ofertą


Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej


Nie dotyczy


XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy


XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie dotyczy
 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:


Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.


XVII. Informacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:


Zamawiający informuje, że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego postępowania.


XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 362896 - 2014
Data zamieszczenia 2014-11-03

____________________________________
Kierownik zamawiającego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (205kB) pdf

Formularz ofertowy wykonawcy (118kB) pdf

Formularz cenowy (99kB) pdf

Oświadczenie o spełnienie warunku udziału w postępowaniu (96kB) pdf

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (103kB) pdf

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej (97kB) pdf

Wykaz wyposażenia w sprzęd do odsnieżania (101kB) pdf

Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym (94kB) pdf

Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (97kB) pdf

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (99kB) pdf

Wzór umowy (158kB) pdf

Mapa - zadanie nr 1 (1204kB) jpg

Mapa - zadanie nr 2 (1155kB) jpg

Mapa - zadanie nr 3 (1227kB) jpg

Mapa - zadanie nr 4 (1145kB) jpg

Informacja z zsesji otwarcia ofert (122kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (129kB) pdf


metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (3 listopada 2014, 10:01:34)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (20 grudnia 2014, 19:25:33)
Zmieniono: ustalono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 726