zamówienie na:

Remont świetlicy wiejskiej we wsi Piątkowo gmina Lisewo

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRiŚiGK.2710.2.2015.ZD
wartość: Poniżej progów Prawa Zamówień Publicznych
termin składania ofert: 10 lutego 2015  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty