zamówienie na:

Dostawa kruszywa wapiennego frakcji 0 - 63 mm do wykonania remontu dróg na terenie Gminy Lisewo w ilości około 3500 ton

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RGiI.271.4.2017.PK
wartość: Poniżej progów określonych na podstawie art. 11, ust. 8 PZP
termin składania ofert: 6 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty