Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

zamówienie na:

Przebudowa drógi gminnej w nr 060335C Wierzbowo-Wabcz w miejscowości Wierzbowo

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 30 kwietnia 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 
341-II/TS/2/09
                                                                                                  
                                                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341-II/TS/2/09. Nazwa zadania:  przebudowa  drógi  gminnej w nr 060335C Wierzbowo-Wabcz w miejscowości Wierzbowo
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Lisewo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
Strona WWW   www.bip.lisewo.com
E-mail ug_lisewo@pro.onet.pl
Godziny urzędowania 7:30 - 15,15
tel/fax 056 6768614

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.lisewo.com
 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Urząd Gminy Lisewo ul. Chełmińska 2 86-230 Lisewo..

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zakres rzeczowy zamówienia:
przebudowa drogi na odcinku 688 m obejmująca
1. jezdnie z betonu asfaltowego 2510 m2,
2. zjazdy z betonu asfaltowego 20 m2
3. pobocza z mieszanki kamienia i pospółki 1390 m2
4. rowy przydrożne 696 m3
5. wykopy 278 m3
6. nasypy 139 m3
7. nadmiar 835 m3

Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz przedmiar robót i kosztorys nakładczy

45100000-8 – przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 – roboty ziemne
45100000-8 – zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego
45233330-1 – podbudowa jezdni
45233000-9 – nawierzchnie jezdni
45233252-0 – pobocza
45233252-0 – zjazdy
45112100-6 – rowy przydrożne
45233252-0 – transport materiałów
45233270-2 – oznakowanie

 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:
     30.08.2009r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków:
- posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10.000 zł , słownie: dziesięć  tysięcy .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium                                        Waga
cena                                                           70
termin realizacji podany w dniach                   30
 

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
Pokój nr - sekretariat Urzędu Gminy


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-04-30 o godz. 10:10
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
Pokój nr 6
                          
XII. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-05 29                       
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 82816-2009 z dnia 30.03.09 r.

____________________________________
Kierownik Zamawiającego

Pliki do pobrania:
umowa (99kB) pdf
SIWZ (82kB) pdf
Opis techniczny - stała organizacja ruchu (48kB) pdf
Opis techniczny (117kB) pdf
Formularz ofertowy (30kB) pdf
Formularz cenowy (22kB) pdf
Specyfikacje techniczne cz.1 (7265kB) pdf
Specyfikacje techniczne cz.2 (32kB) pdf
Specyfikacja techniczna cz. 3 - z uwagi na zbyt dużą wielkość dostępna na miejscu.
Rysunki (542kB) pdf

Przedmiar robót (666kB) pdf

Ogłoszenie o wyborze  najkorzystniejszej oferty
zobacz (22kB) pdf


Opublikował: Michał Lewandowski (30 marca 2009, 13:26:55)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (6 maja 2009, 08:19:38)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1121

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij