zamówienie na:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do szkół oraz odwożenie po zajęciach szkolnych wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu.

zamawiający: Zapytanie o cenę
tryb zamówienia: Urząd Gminy Lisewo
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 25 czerwca 2009  09:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 
Dowożenie i odwożenie dzieci do i ze szkół z terenu Gminy Lisewo wraz z zapewnieniem im  opieki w czasie przewozu.
o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Wspólny Słownik Zamówień: CPV:  60130000-8(1)

1. Zamawiający:
Gmina  Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo.
www.lisewo.com
Godziny urzędowania : 7:30- 15:15
Telefon/fax: 56 6768614
 
2.Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę.
 
3.Opis przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do  szkół oraz odwożenie po zajęciach szkolnych wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu:
1) do Szkoły Podstawowej w Lisewie dzieci będą dowożone ze wsi : 
Chrusty, Drzonowo, Drzonówko, Kornatowo, Lisewo, Lipienek, Malankowo, Mgoszcz, Pniewite, Strucfoń i Szerokopas;
2) do Szkoły Podstawowej w Krusinie dzieci dowożone będą ze wsi :  Błachta, Bartlewo, Linowiec, Tytlewo;
3) do Gminnego Gimnazjum w Lisewie dzieci dowożone będą ze wsi :  Bartlewo, Błachta, Chrusty, Drzonowo, Drzonówko, Kamlarki, Kornatowo, Krusin,   Linowiec, Lipienek, Malankowo, Mgoszcz, Pniewite, Strucfoń, Tytlewo,  Wierzbowo;
4) dodatkowo należy odwieźć dzieci w porze obiadowej:
- ze Szkoły Podstawowej w Lisewie do wsi: Chrusty, Drzonowo, Drzonówko, Kornatowo, Lisewo, Lipienek, Malankowo, Mgoszcz, Pniewite, Strucfoń i Szerokopas,
- ze Szkoły Podstawowej w Krusinie do wsi: Błachta, Bartlewo,  Linowiec i Tytlewo;

5) odwiezienie dzieci po lekcjach w godzinach popołudniowych z w/w szkół do wymienionych wcześniej miejscowości jak w punktach 1, 2 i 3;
6) do wszystkich szkół dzieci należy dowieźć nie wcześniej niż na pół godziny przed zajęciami i nie później niż na 10 min przed ich rozpoczęciem. . Zajęcia rozpoczynają się we wszystkich szkołach o godz. 8:00;
7) orientacyjna długość trasy  całodziennego dowożenia wynosi około 390 km
8) Przewoźnik świadczyć będzie też usługi przewozowe wg zgłoszonego przez Zleceniodawcę  zapotrzebowania na terenie gminy, województwa wg  stawki za dowóz dzieci do szkoły, wyjazdy dzieci w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz inne wyjazdy dzieci na zlecenie Urzędu Gminy lub organizowane i finansowane przez szkołę na terenie Powiatu Chełmińskiego.
 
4. Termin wykonania zamówienia:
Zamówienie obejmuje okres od 1 września 2009 r. do 30 czerwca 2011 r. w dni nauki szkolnej.
 
5. 1.Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki:
1) dysponują taborem  minimum 4 autobusów, spełniającym wymagania:
a) oznakowanych na przedniej i tylnej szybie przynależną jego trasie literą alfabetu spełniającym wymagania  ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2003 r.  Nr 58 poz. 515),
b) spełniających wymagania § 22 i załącznika Nr 8 rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w  sprawie warunków technicznych   pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 32 poz. 262),
c)  oznakowanych zgodnie z § 110   rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i Administracji w sprawie znaków i sygnałów   drogowych  (Dz.U. Nr 170  poz. 1393),
d) umożliwiających  przewiezienie około 380 uczniów zgodnie z przedmiotem  zamówienia jak w punkcie 3, posiadających ważność przeglądu stanu  technicznego  na co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia oferty;
2) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;
4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5) posiadają uprawnienia do wykonywania usługi objętej zamówieniem;
6) posiadają:
a) ubezpieczenie od ryzyka związanego z odpowiedzialnością własną związaną z przewozem osób  na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 120 tys. zł na jedno i   wszystkie zdarzenia losowe,
b) franszyzy i udziały własne muszą być obowiązkowo zniesione w OC deliktowej przewoźnika.

2. Ocena spełniania warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.
Z ubiegania się o udzielenie  zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy  nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust 1. Prawa zamówień publicznych.
 
6. Wymagane dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert;
3) oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1  i nie podlega wykluczeniu na  podstawie art. 24 Pzp;
4) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
5) zaświadczenie o nie zaleganiu z podatkami z właściwego Urzędu Skarbowego, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą  składania ofert;
6) zaświadczenie  z ZUS-u o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania  ofert;
7) oświadczenie że oferent przyjmuje warunki zamówienia;
8) zaświadczenie wydane przez Krajowy Rejestr Karny dotyczący spraw   przewidzianych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych wydane nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9) polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodna z wymaganiami zamawiającego;
10) kserokopie dowodów rejestracyjnych autobusów, którymi przewoźnik posłuży się przy wykonywaniu umowy.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę uprawnioną do  podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
W przypadku składnia oferty przez spółkę cywilną do oferty należy dołączyć umowę spółki cywilnej. W odniesieniu do warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że spełnia wymogi formalne i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. 
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – konsorcjum :
- wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika ( lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o udzielenie,  przedmiotowego zamówienia. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.
- wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, ponoszą  solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z ustanowionym pełnomocnikiem,
- w odniesieniu do warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że spełnia wymogi formalne i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, natomiast spełnienie warunków  udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 muszą udokumentować  wspólnie,
- oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich  wykonawców występujących wspólnie,
- w miejscach, gdzie należy wpisać „nazwę i adres Wykonawcy„ podaje się dane dotyczące konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika.
Brak jakiegokolwiek z dokumentów lub oświadczeń wymaganych  SIWZ, złożenie dokumentu w niewłaściwej formie ( np. nie poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) i nie uzupełnienie ich w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty..
Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących przedstawionych przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów. 
 
7. Informacja o sposobie porozumiewania się z zamawiającym:
1) Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje należy kierować telefonicznie,    
    faxem lub pisemnie na adres:
    Urząd Gminy w Lisewie
    86 – 230 Lisewo
    ul. Chełmińska 2
    te./fax. 0566768614;
2) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ,   Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni    przed terminem składania ofert, na zapytania, które wpłynęły po tym terminie  zamawiający nie jest zobowiązany udzielić odpowiedzi;
3) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym  przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona  na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie;
4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie , przed upływem terminu składana ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ,   dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim  wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na   stronie internetowej, zamieszcza także na tej stronie;
5) jeżeli w wyniku modyfikacji treści niniejszej SIWZ, niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach , Zamawiający przedłuży termin składania  ofert o  ten czas;
6) przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ, a jeżeli SIWZ jest  udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza te informację na tej stronie;
7) wyjaśnienia SIWZ stanowią integralna część specyfikacji.
 
8.Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami.
Osobą upoważnioną do w/w czynności jest p. Alicja Nogalska , Urząd Gminy w Lisewie, pokój nr 10, tel. (056) 6768614
 
9.Wymagania dotyczące wadium.
Wadium nie jest wymagane.
 
10. Termin związania z ofertą.
Oferenci pozostają związani z ofertą przez okres  30 dni od upływu terminu do składania ofert
W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 
11. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim i opatrzyć podpisami osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oferenta.
1) Wykonawca winien zapoznać się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia;
2) wykonawca ponosi wszystkie koszty udziału w niniejszym postępowaniu;
3) ofertę składa się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
4) treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
5) zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających , o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp; 
6) oferta powinna być napisana w języku polskim, w sposób czytelny i trwały uniemożliwiający dekompletację oferty;
7) zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączników zawartych w niniejszej SIWZ, dopuszcza się złożenie w ofercie załączników sporządzonych przez wykonawcę, jednakże muszą one zawierać dane wymagane przez zamawiającego;
8) oferta, wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w Specyfikacji winny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy;
9) upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę, takie pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność przez notariusza lub przez osobę/osoby udzielające tego pełnomocnictwa;
10) wszelkie dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii, w przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu,  powyższa kopia musi być poświadczona własnoręcznym podpisem, poprzedzonym dopiskiem „za zgodność z oryginałem” przez osobę/y upoważnione do reprezentowania wykonawcy;
11) wszystkie zapisane strony oferty (wraz z załącznikami), a także miejsca, w których zostały naniesione zmiany, winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela;
12) zaleca się by wszystkie kartki oferty wraz z załącznikami były ponumerowane a całość trwale spięta;
13) kompletną ofertę należy złożyć w dwóch kopertach:
- wewnętrznej – zawierającej dane Zamawiającego i Wykonawcy oraz opatrzonej opisem  „Przetarg na …..” oraz „nie otwierać przed dniem …… r. godz. ………………………”
- zewnętrznej – oznakowanej jak wyżej, ale bez nazwy i adresu Wykonawcy, konsekwencją złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ( np.  potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert po terminie określonym w SIWZ)  ponosi wykonawca;
informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie są jawne, jeżeli, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane z wyjątkiem  informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, dokumenty zawierające powyższe informacje Wykonawca powinien załączyć (ponumerowane i zszyte ) do oferty w osobnej wewnętrznej kopercie opisanej „ tajemnica przedsiębiorstwa”.  
 
12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej napisem ”Oferta na dowożenie i odwożenie dzieci do szkół z terenu Gminy Lisewo” w sekretariacie Urzędu Gminy w Lisewie.
Termin złożenia oferty do dnia  25.06.2009 r. do godz. 900.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2009 r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy w Lisewie pokój nr 1.
Decyzja komisji przetargowej o wyborze oferty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otwarcia ofert.
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
13. Opis sposobu obliczenia ceny.
Oferta winna obejmować cenę za jeden kilometr dowożenia łącznie z podatkiem VAT w okresie obowiązywania umowy. Cena ofertowa powinna być podana, cyfrowo i słownie. W ofercie należy zawrzeć  cenę  netto, stawkę podatku VAT oraz kwotę brutto. Zastosowanie innej stawki podatku od towarów i usług, aniżeli ta która wynika z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz.535) nie może być zakwalifikowane jako oczywista omyłka w tekście oferty – nie jest bowiem oczywistą omyłką wadliwe zastosowanie przepisu obowiązującego prawa (vide orzeczenie SN z dn. 5.12.1980r., III CRN 133/80, OSNC 1981/6/115), zaś obowiązek wykonawcy doliczenia do ceny oferty podatku VAT wynika z faktu, że jest on płatnikiem VAT.

14. Inne warunki zamówienia:
1) wygrywający zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyboru na warunkach określonych w projekcie umowy załączonym do  specyfikacji;
2) w przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta w/w terminie, zamawiający może  wybrać najkorzystniejszą  ofertę spośród pozostałych.
 
15. Kryteria oceny ofert:

Przyjmuje się następujące kryteria i ich znaczenie procentowe:
                               cena ofertowa                      100%


16. Ogłoszenie wyników przetargu:
1) o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich    ubiegających się o udział w postępowaniu, wskazując imię i  nazwisko lub nazwę    firmy oraz adres tego oferenta , którego ofertę wybrano oraz    cenę;
2) informacja przesłana do oferenta, którego ofertę wybrano, zawiera poza danymi,  o których mowa w punkcie 1 określenie miejsca i terminu zawarcia umowy.
 
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Oferentowi przysługują w toku postępowania o udzielenie zamówienia środki ochrony prawnej zgodnie z Działem VI ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych.
 
18. Załączniki:
umowa (59kB) pdf
oświadczenie o spełnieniu warunków (24kB) pdf
formularz ofertowy (36kB) pdf  
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (33kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (5 czerwca 2009, 09:42:42)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (1 lipca 2009, 13:07:37)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1071