Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

zamówienie na:

Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Lisewo na 2009 r.

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 26 czerwca 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty Numer sprawy: 3054-1/2009
                                                                                 Lisewo, 2009-06-15


                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:
Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Lisewo na 2009 r.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Urząd Gminy w Lisewie  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.Nazwa i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego:     Urząd Gminy Lisewo
Ulica:                             Chełmińska 2
Kod Miejscowość:             86-230 Lisewo
Strona WWW:                 www.bip.lisewo.com
E-mail:                          dudzinski@lisewo.com
Godziny urzędowania:      7:30 do 15:15

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.lisewo.com
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Lisewo, pokój nr 9.                                   
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Lisewo na 2009 r. zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Słownik Zamówień: kod CPV: 661130000-5

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia: 15 lipca 2009 r.
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.
2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Oferta najtańsza – 100 pkt
 
X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2009-06-26 do godz.10:00.
w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Lisewo
Ulica:                         Chełmińska 2
Kod Miejscowość:         86-230 Lisewo
Pokój nr                      12 - sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-06-26, o godz.10:00
w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Lisewo
Ulica:                         Chełmińska 2
Kod Miejscowość:         86-230 Lisewo
Pokój nr                      12 – gabinet Wójta Gminy Lisewo
                                      
XII. Termin związania ofertą:
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2009-07- 25.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Nie dotyczy
 
XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia: 190404-2009 dnia 2009-06-15.

Załączniki:
Formularz ofertowy (29kB) pdf
Oświadczenie o spełnieniu warunków zamówienia (25kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (67kB) pdf
Uchwała (25kB) pdf
____________________________________
Kierownik Zamawiającego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (29kB) pdfOpublikował: Michał Lewandowski (15 czerwca 2009, 13:01:43)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (29 czerwca 2009, 11:07:19)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1203

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij