zamówienie na:

na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki 21/19, o pow. 4600 m2 poł. we wsi Bartlewo stanowiącej byłą bazę Kółka Rolniczego w Bartlewie objętej księgą wieczystą Kw Nr 13940 stanowiącą własność Gminy Lisewo.

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: III nieograniczony przetarg ustny
nr sprawy:
wartość: -
termin składania ofert: 7 sierpnia 2009  13:00
wynik postępowania: przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak oferentów  
                                                               Wójt Gminy  Lisewo
                                                                         Ogłasza
                                              III  nieograniczony przetarg ustny
 
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem działki  21/19, o pow. 4600 m2 poł. we wsi Bartlewo  stanowiącej byłą bazę Kółka Rolniczego w Bartlewie objętej  księgą wieczystą Kw Nr 13940 stanowiącą własność Gminy Lisewo.
Cena wywoławcza wynosi  38.897,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem 00/100).


Wadium w wysokości  5.835,00zł (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć 00/100)   za  w/w   nieruchomość należy wpłacać w  terminie  do dnia 07 sierpnia  2009 r. (piątek).
Wadium należy wpłacać w gotówce na konto: BS Chełmno O. Lisewo Nr 52948600050012004320030001 lub w kasie tut. Urzędu do godz. 13.00
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.
Przetarg odbędzie  się dnia 11 sierpnia 2009 r. (wtorek) o godz. 10.00 w budynku  Urzędu Gminy Lisewo – sala narad.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość usytuowana jest we wsi Bartlewo gmina Lisewo. W sąsiedztwie znajdują się: zespół pałacowo- parkowy, domy mieszkalne, zabudowy zagrodowe, baza magazynowa. Dojazd drogą utwardzoną. Odległość do wsi gminnej 5 km. Teren w części zabudowany budynkami byłego Kółka Rolniczego, ogrodzony siatką stalową na słupkach betonowych. Teren płaski kształt działki korzystny. Budynki od wielu lat są nieużytkowane.
W/w nieruchomość nie posiada żadnych obciążeń hipotecznych.
 
I-wszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż w/w nieruchomości wyznaczony był  na dzień 27.02.2009 r. a II – gi na dzień 15.05.2009 r.
 
Wszystkie koszty  związane ze sprzedażą w/w nieruchomości w tym 22 % podatek Vat od wylicytowanej ceny, a także opłaty  związane z przeniesieniem prawa własności nabywanej nieruchomości ponosi Nabywca nieruchomości.
 
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w tut. Urzędzie Gminy–pokój nr 1.
tel.(056) 676-86-14 lub 03 w. 18
 
Ogłoszenie dostępne jest na stronie internetowej Gminy Lisewo pod adresem:
www.bip.lisewo.com

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (10 lipca 2009, 13:39:10)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (25 sierpnia 2009, 13:49:51)
Zmieniono: 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1977