Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2009

zamówienie na:

budowa budynku administracyjno biurowego (zaplecze kompleksu sportowego) w miejscowości Lisewo

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczny
nr sprawy: 341-II/TS/4/09
wartość: -
termin składania ofert: 27 października 2009  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 
                                                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 341-II/TS/4/09. Nazwa zadania:  budowa budynku administracyjno biurowego (zaplecze kompleksu sportowego) w miejscowości Lisewo Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p.zm.) Gmina Lisewo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
Strona WWW   www.bip.lisewo.com
E-mail ug_lisewo@pro.onet.pl
Godziny urzędowania 7:30 - 15:15
tel/fax 056 6768614

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.lisewo.com
 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Urząd Gminy Lisewo ul. Chełmińska 2 86-230 Lisewo.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia są:
roboty budowlane polegające na budowie budynku socjalno-administracyjnego ( zaplecze kompleksu sportowego) w miejscowości Lisewo
budynek o parametrach:
- powierzchnia zabudowy 233,70 m2
- powierzchnia użytkowa 197,15 m2
- kubatura 1225,19 m3
Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany oraz przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 4521500-7

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:
30.04. 2010 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków:
- posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 20.000 zł , słownie: dwadzieścia tysiecy tysięcy .

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium                                   Waga

cena                                                      80
termin realizacji podany w liczbie dni
realizacji zamówienia licząc od dnia            20
podpisania umowy
 

X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 2009-10-27 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
Pokój nr - sekretariat Urzędu Gminy


XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 2009-10-27 o godz. 10:10
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
Pokój nr 6
                          
XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia  terminu składania ofert                       
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 139567-2009 z dnia 25.08.2009 r.

Odpowiedź na zapytanie - aneks do przedmiaru robót
zobacz (298kB) pdf

Informacja dotycząca zminany ogłoszenia o zamówieniu publicznym
zobacz (31kB) pdf

Odpowiedź na zapytanie - przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, wentylacja, umocnienie ścian
zobacz (13kB) pdf

Zawiadomienie
zobacz (27kB) pdf


Umowa (61kB) pdf
Formularz cenowy (26kB) pdf
Formularz ofertowy (30kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (82kB) pdf
Przedmiary robót (8192kB) txt - plik spakowany programem 7 zip.
Projekt budowlany (7343kB) txt - plik spakowany programem 7 zip.
Specyfikacja techniczna wod.- kan. (8192kB) txt - plik spakowany programem 7 zip.

Z uwagi na zbyt dużą wielkość załącznika Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dostępna w budynku Urzędu (pokój nr 9).

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz (25kB) pdf

Zawiadomienie o wniesionym proteście
więcej (27kB) pdf
Treść protestu

więcej (1402kB) pdf
Roztrzygnięcie
więcej (27kB) pdf
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej (27kB) pdf

Zawiadomienie o wniesionym proteście - 30.11.2009 r.
więcej (24kB) pdf
Treść protestu
więcej (755kB) pdf

Rozstrzygnięcie protestu
więcej (30kB) pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej (27kB) pdf


Opublikował: Michał Lewandowski (25 sierpnia 2009, 14:38:32)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (11 stycznia 2010, 12:46:16)
Zmieniono: Wprowadzono roztrzygnięcie protestu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1431

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij