zamówienie na:

Wywóz odpadów segregowanych i nie segregowanych z terenu gminy Lisewo.

zamawiający: Urząd Gminy Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.ZD/3054-3/
wartość: -
termin składania ofert: 23 lutego 2010  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 
                                                                                          Lisewo, 2010-02-12
Znak:RiŚ.ZD/3054-3/2010
 

                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania:
Wywóz odpadów segregowanych i nie segregowanych z terenu gminy Lisewo.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:     Urząd Gminy Lisewo      
Ulica:                             Chełmińska 2
Kod Miejscowość:             86-230 Lisewo
Telefon:                         56-6768614        
Faks:                             56-6768614
adres strony internetowej: www.bip.lisewo.com
E-mail:                           Dudziński@lisewo.com
Godziny urzędowania:       7:30 do 15:15

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
Strona WWW: www.bip.lisewo.com

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Lisewo, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 2
pok. Nr 9.  Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację bezpłatnie.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Pojemniki na odpady mieszane 1100 litrowe – należy opróżniać co 2 tygodnie
Wieś Lisewo
a/. Urząd Gminy Lisewo  – 2 pojemniki po 1100 l. – własność wykonawcy
a/. Fizykoterapia i biblioteka – 1 pojemnik 1100 l. – własność wykonawcy
2.  Pojemniki na odpady mieszane 120 litrowe – należy opróżniać co 4 tygodnie.
a/. Remiza Strażacka Lisewo – 1 pojemnik 120 l. – własność wykonawcy
b/. Remiza Strażacka Drzonowo – 1 pojemnik 120 l. – własność wykonawcy
c/. Remiza Strażacka Bartlewo  - 1 pojemnik 120 l. – własność wykonawcy
d/. Remiza Strażacka Pniewite -  1 pojemnik 120 l. – własność wykonawcy
 
Przy pojemnikach na odpady mieszane, należy dostawić pojemniki na odpady selekcjonowane tj: szkło i plastik.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV: 98 00 00 00 3
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

22 miesiące tj: od 01.03.2010 r. do 31.12.2011 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
 
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Oferta  najtańsza – 100 punktów
Pozostałe oferty otrzymają niższą punktację poprzez działanie matematyczne polegające na:   
Oferta najniższa x 100: ofertę następną = ilość punktów.
Zgodnie z pkt. XIII SIWZ.
 
 
X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-02-23 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Lisewo
Ulica:                         Chełmińska 2
Kod Miejscowość:         86-230 Lisewo
Pokój nr:                    12

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-02-23, o godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Lisewo
Ulica:                         Chełmińska 2
Kod Miejscowość:         86-230 Lisewo
Pokój nr:                    12
                         
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
umowa ramowa
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
Nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 40664-2010. Data zamieszczenia 2010-02-12.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz (30kB) pdf

____________________________________
Kierownik Zamawiającego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (79kB) pdf
Formularz ofertowy wykonawcy (30kB) pdf
Formularz cenowy (23kB) pdf
Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (25kB) pdf
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (26kB) pdf
Projekt umowy (20kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (12 lutego 2010, 14:26:49)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (23 lutego 2010, 13:28:04)
Zmieniono: wprowadzenie ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej ofercie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1044