Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

Dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem do istniejącej szkoły podstawowej wraz z wewnętrznymi instalacjami wod-kan , centralnego ogrzewania, wentylacji, instalacją gazową, instalacją ogrzewania promiennikowego, kotłownią gazową w miejscowości Krusin gmina Lisewo na działce nr 101/21

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIŚ/TS/341/II/
wartość: -
termin składania ofert: 31 maja 2010  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięto                                                                                      Lisewo, dnia 2010-04-23
                                                       
 
                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIŚ/TS/341/II/3/10                                                     
 
Nazwa zadania: dobudowa sali gimnastycznej z zapleczem do istniejącej szkoły podstawowej wraz z wewnętrznymi instalacjami  wod-kan , centralnego ogrzewania, wentylacji, instalacją gazową, instalacją ogrzewania promiennikowego, kotłownią gazową w miejscowości Krusin gmina Lisewo  na działce nr 101/21


Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego:           Gmina Lisewo
Adres zamawiającego:            ul. Chełmińska 2
Kod   Miejscowość:                 86-230 Lisewo
Telefon:                               56 6768614
Faks:                                   56 6768614
Adres strony internetowej:       www.bip.lisewo.com
Adres poczty elektronicznej:    ug_lisewo@pro.onet.pl
Godziny urzędowania:            7:30 do 15:15

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.lisewo.com

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego : Urząd Gminy w Lisewie ul. Chełmińska2 86-230 Lisewo pok. nr 9. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budynek sali gimnastycznej wraz zapleczem i instalacjami o następujących parametrach
- powierzchnia zabudowy – 837,30 m2
- powierzchnia użytkowa – 762,16m2 w tym sala 515,10m2
- kubatura 5792,70 m3
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w projekcie budowlanym oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót., stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji.
.
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
- 45000000-7 – Roboty budowlane
- 45212222-8 – Sale gimnastyczne

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

16  sierpnia 2011 roku z zastrzeżeniem, że do końca 2010 roku wymagane jest zaawansowanie rzeczowe finansowe robót w wysokości 30%

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonie niniejszego zamówienia.
 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z     
     zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu   
    nieuczciwej konkurencji.
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na    
    poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.


VIII. Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50.000 zł
(pięćdziesiat tysięcy 00/100)
2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 41948600050012004320030005 z adnotacją „wadium - budowa sali gimnastycznej z zapleczem w miejscowości Krusin  na działce nr ew. gruntów 101/21"
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275)

Sposób przekazania: wadium w formach określonych w pk 2-5 winno być dołączone do oferty

3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
4. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.
5. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.


IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 
Lp.                         Nazwa kryterium               Waga
1                                      cena                      100%
                       
X. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do dnia: 2010-05-31 do godz. 10:00. w siedzibie zamawiającego:
Nazwa zamawiającego:   Gmina Lisewo
Ulica:                           Chełmińska 2
Kod Miejscowość:           86-230 Lisewo
Pokój nr:                      12 – Sekretariat Gminy Lisewo
 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-05-31, o godz.10:00
 w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:    Gmina Lisewo
Ulica:                            Chełmińska 2
Kod Miejscowość:            86-230 Lisewo
Pokój nr:                       6
                        
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 95735-2010. Data zamieszczenia 2010-04-23

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz (35kB) pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert
zobacz (30kB) pdf

Zapytanie 1
zobacz (282kB) pdf
Wyjaśnienie do SIWZ nr 1
zobacz (25kB) pdf

Zapytanie 2
zobazc (198kB) pdf
Wyjaśnienie do SIWZ nr 2
zobacz (25kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ nr 3
Zobacz (1708kB) pdf
Sprostowanie do aneksu do przdmiaru roboót.
Zobacz (12kB) pdf

Przedmiar robót - aneks (899kB) pdf

Zmiana do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zobacz (26kB) pdf

 

Załącznik nr 1 (29kB) pdf
Załącznik nr 2 (31kB) pdf
Załącznik nr 3 (25kB) pdf
Załącznik nr 4 (27kB) pdf
Załącznik nr 5 (25kB) pdf
Załącznik nr 6 (21kB) pdf
Załącznik nr 7 (26kB) pdf
Załącznik nr 8 (25kB) pdf
Załącznik nr 9 (20kB) pdf
Załącznik nr 10 (69kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (122kB) pdf
Przedmiary robót (2916kB) txt - plik spakowany programem 7zip.
Załącznik nr 12

    Uwaga, ze względu na ilość oraz rozmiar załącznika został on spakowany programem 7zip.
   Plik należy zapisać na dysku, a następnie rozpakować programem 7zip.
____________________________________
Kierownik Zamawiającego

 
 
 
 
 
 
 
 
 


Opublikował: Michał Lewandowski (26 kwietnia 2010, 13:27:47)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (4 października 2011, 16:29:28)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2888

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij