Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

Nadzór geologiczny nad prowadzeniem robót geologicznych związanych z wykonaniem otworu studziennego nr 4 oraz likwidacji studni nr 2 we wsi Kamlarki gmina Lisewo.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ/ZD/3410-2/2010
wartość: -
termin składania ofert: 7 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy:RiŚ/ZD/3410-2/2010
 
Nazwa zadania:

Nadzór  geologiczny nad prowadzeniem robót geologicznych związanych z wykonaniem
otworu studziennego nr 4 oraz likwidacji studni nr 2 we wsi Kamlarki gmina Lisewo.

 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Gmina Lisewo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:         Gmina Lisewo
Adres zamawiającego:          ul. Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                 86-230  Lisewo
Telefon:                             56 6768614
Faks:                                 56 6768614
adres strony internetowej:     www.bip.lisewo.com
adres poczty elektronicznej:  dudziński@lisewo.com
Godziny urzędowania:           7:30 do 15:15

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.lisewo.com
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo,  pokój nr 9 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni Specyfikację  bezpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1). Nadzór geologiczny w trakcie prowadzenia robót geologicznych związanych z wykonaniem likwidacji otworu studziennego nr 2, na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Kamlarki gmina Lisewo.
2). Nadzór geologiczny w trakcie trwania robót geologicznych związanych z wykonaniem otworu studziennego nr 4 na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Kamlarki, gmina Lisewo
3). Pobranie próbki wody podziemnej podczas pompowania pomiarowego otworu studziennego nr 4 i jej dostarczenie do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Toruniu.
4). Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej z likwidacji otworu studziennego nr 2 na terenie gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Kamlarki, gmina Lisewo.
5). Opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z gminnego ujęcia wody podziemnej w miejscowości Kamlarki gmina Lisewo
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
71351910-5
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia: do 30.06.2011 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) Znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zdolnej do wykonania zamówienia.
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 punktów.
Pozostałe oferty otrzymają niższą punktację poprzez następujące działanie matematyczne:


                                cena ofert najniższej x 100 punktów
Oferta badana       -----------------------------------------
                                Cena oferty badanej
        

 
X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-07-07 do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego: Gmina Lisewo
Ulica:                         Chełmińska 2
Kod Miejscowość;         86-230 Lisewo
Pokój nr:                    12 – Sekretariat Urzędu Gminy
  
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-07-07, o godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:     Gmina Lisewo
Ulica:                             Chełmińska 2
Kod Miejscowość:             86-230 Lisewo
Pokój nr:                          6 – Sala Ślubów
                        
XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
nie dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 186734-2010. Data zamieszczenia 2010.06.29.

Pliki do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (35kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (71kB) pdf
Formularz ofertowy wykonawcy (14kB) pdf
Oświadczenie o spełnieniu warunków w postepowaniu (10kB) pdf
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania (12kB) pdf
Umowa (22kB) pdf
Dodatkowy punkt do ogłoszenia (21kB) pdf
Informacja z sesji oitwarcia ofert (27kB) pdf

____________________________________
Kierownik Zamawiającego


Opublikował: Michał Lewandowski (29 czerwca 2010, 11:15:05)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (22 lipca 2010, 11:15:04)
Zmieniono: wybór najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1156

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij