zamówienie na:

remont i przebudowa drogi gminnej Nr 060328Cj w miejscowości Pniewite na odcinku 0,8 km

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIŚ/TS/341/II/4/10
wartość: -
termin składania ofert: 5 sierpnia 2010  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 
                                                                                            Lisewo, dnia 2010-07-13
                                                       
 
                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIŚ/TS/341/II/4/10                                                     
 
Nazwa zadania: remont i przebudowa  drogi gminnej Nr 060328Cj w miejscowości Pniewite na odcinku 0,8 km .


Działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010r.  Nr 113 poz. 9406)   Gmina Lisewo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:         Gmina Lisewo
Adres zamawiającego:           ul. Chełmińska 2
Kod   Miejscowość:                86-230 Lisewo
Telefon:                              56 6768614
Faks:                                  56 6768614
Adres strony internetowej:      www.bip.lisewo.com
Adres poczty elektronicznej:   ug_lisewo@pro.onet.pl
Godziny urzędowania:           7:30 do 15:15

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.lisewo.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego : Urząd Gminy w Lisewie ul. Chełmińska2 86-230 Lisewo pok. nr 9. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
wykonanie remontu i przebudowy odcinka drogi w zakresie:

- roboty pomiarowe przy robotach liniowych
- zebranie poboczy z odwozem urobku na odl do 5 km
- mechaniczne karczowanie pni.
- wycinka drzew.
- mechaniczne karczowanie krzaków
- korytowanie drogi
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża
- podbudowa z kruszywa łamanego     
- nawierzchnia z tłucznia kamiennego
- sprysk półwgłębny emulsją asfaltową K-70  w ilości 3,5l/m2 warstwa grysu bazaltowego 8-12mm 17 kg/m2
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi  5-8 mm w ilościach emulsja 3,0 l/m2 grysy bazaltowe 15kg/m2
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi  2-5 mm w ilościach emulsja 2,5 l/m2 grysy bazaltowe 12kg/m2
- pobocza z mieszanki pospółki i kruszywa łamanego  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w przedmiarach stanowiących załącznik nr 11 doSIWZ
.
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
45100000-8
45110000-1 
45233222-1

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia: 
30 września 2010r


VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonie niniejszego zamówienia.
 
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

5. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jest niezgodną z ustawą.
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z     
     zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu   
    nieuczciwej konkurencji.
4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny.
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na    
    poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.


VIII. Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 
Lp        Nazwa kryterium             Waga
 1.                  cena                 70%
 
 2.    termin realizacji podany    30%
       w liczbie dni od dnia podpisania umowy
                       
X. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do dnia: 2010-08-05 do godz. 10:00.
 w siedzibie zamawiającego:
Nazwa zamawiającego:   Gmina Lisewo
Ulica:                           Chełmińska 2
Kod Miejscowość:           86-230 Lisewo
Pokój nr:                      12 – Sekretariat Gminy Lisewo
 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3. Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-08-05, o godz.10:00
 w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:    Gmina Lisewo
Ulica:                            Chełmińska 2
Kod Miejscowość:            86-230 Lisewo
Pokój nr:                       6
                        
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 185389-2010. Data zamieszczenia 2010-07-13

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (18kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. (102kB) pdf
Formularz cenowy (22kB) pdf
Formularz ofertowy wykonawcy (24kB) pdf
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (25kB) pdf
Oświadczenia do braku podstaw do wykluczenia z postępowania (27kB) pdf
Wykaz robót budowlanych (26kB) pdf
Wykaz osób do kontaktów z zamawiającym (22kB) pdf
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (26kB) pdf
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (25kB) pdf
Oferowane warunki gwarancji (20kB) pdf
Umowa (47kB) pdf
Kosztorys ślepy (116kB) pdf
Kosztorys nakładczy (328kB) pdf
____________________________________
Kierownik Zamawiającego

 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (13 lipca 2010, 12:25:16)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (13 sierpnia 2010, 07:55:29)
Zmieniono: Dodano informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1225