zamówienie na:

Opracowanie projektów budowlanych dla 134 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lisewo.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ/ZD/3410-3/2010
wartość: -
termin składania ofert: 30 lipca 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

                                       OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RiŚ/ZD/3410-3/2010 
Nazwa zadania: Opracowanie projektów budowlanych dla 134 przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Lisewo.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Gmina Lisewo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:           Gmina Lisewo
Adres zamawiającego:           ul. Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                 86-230  Lisewo
Telefon:                             56 6768614
Faks:                                 56 6768614
adres strony internetowej:     www.bip.lisewo.com
adres poczty elektronicznej:  dudzinski@lisewo.com       
Godziny urzędowania:          7:30 do 15:15

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
                                                           www.bip.lisewo.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo,  pokój nr 9 ). Na wniosek Wykonawcy Zamawiający udostępni Specyfikację  bezpłatnie.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
W ramach zamówienia należy:
2.1 Pozyskać wszystkie materiały do projektowania, łącznie z badaniami chłonności   
      gruntu do którego ścieki mają być rozsączone.
2.2 Opracować co najmniej 3 wariantową koncepcję rozwiązań dla najmniejszej i    
      największej oczyszczalni, wyliczyć koszty poszczególnych wariantów.
      Przynajmniej jeden z wariantów winien zakładać wykonanie oczyszczalni z   
      typowych prefabrykowanych kręgów żelbetowych. Jeden z wariantów winien    
      zawierać zastosowanie złoża biologicznego do oczyszczania ścieków.
      Inwestor wybierze wariant, który należy zastosować w projektach.
2.3 Opracować projekty 134 oczyszczalni przydomowych wraz z rozprowadzeniem   
      ścieków w gruncie za pomocą krytych tuneli.
2.4 W projektach  należy zapewnić poprawne działanie oczyszczalni i rozsączenia
      w czasie  okresowego podniesienia się poziomu wody gruntowej po intensywnych 
      opadach lub roztopach.
2.5 W projektach zapewnić wskazanie co najmniej 3 producentów  których produkty    
      zaleca się zastosować w czasie realizacji.
2.6 W projektach zapewnić co najmniej 10-cio dobowe przetrzymanie ścieków  w    
      osadniku gnilnym, aby można było rzadko wywozić osady.
2.7 Zapewnić, aby osadnik gnilny składał się z co najmniej 3 komór.
2.8 Uzyskać pisemne uzgodnienie poszczególnych projektów z właścicielami posesji
      i Urzędem Gminy Lisewo.
2.9 Przygotować wnioski do Starostwa Powiatowego w Chełmnie o zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowlanych
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
                                                          kod CPV: 71320000-7

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
                                                                   2011-01-30

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) Znajdującego się  w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolnej do wykonania zamówienia. 
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 punktów.
Pozostałe oferty otrzymają niższą punktację poprzez działanie matematyczne:

                                      cena oferty najniższej x 100 punktów
Oferta badana  =         ----------------------------------------------     
                                       cena ofert badanej
         
X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-07-30  do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:          Gmina Lisewo
Ulica:                                  Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                  86-230 Lisewo
Pokój nr:                             12 – sekretariat Urzędu Gminy
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-07-30, o godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:         Gmina Lisewo 
Ulica:                                 Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                 86-230 Lisewo
Pokój nr:                            6 – sala slubów
                         
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie dotyczy
   
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:  
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.  
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:  
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 216572-2010. Data zamieszczenia 2010-07-20  
 
 
Formularz ofertowy wykonawcy (29kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (89kB) pdf
Oświaczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (26kB) pdf
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (24kB) pdf
Wykaz wykonanych robót projektowych (18kB) pdf
Oświadczenie że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. (24kB) pdf
Wzór umowy (36kB) pdf

Zapytanie i odpowiedź nr1. (19kB) pdf
Zapytanie i odpowiedź nr2 (18kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (21kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (20 lipca 2010, 13:48:24)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (4 sierpnia 2010, 08:17:23)
Zmieniono: wprowadzono inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1179