Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2010

zamówienie na:

Kredyt na pokrycie deficytu budżetu gminy Lisewo oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.ZD/3410-4/2010
wartość: -
termin składania ofert: 13 września 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty                                          OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
Numer sprawy: RiŚ.ZD/3410-4/2010
Nazwa zadania: Kredyt na pokrycie deficytu budżetu gminy Lisewo oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z p. zm.) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego               Gmina Lisewo
Ulica                                       Chełmińska 2
Kod Miejscowość                       86-230 Lisewo
Telefon:                                  56-6768614    
Faks:                                      56-6768614
Strona WWW                            www.bip.lisewo.com
adres poczty elektronicznej        dudzinski@lisewo.com
Godziny urzędowania:                7:30 do 15:15

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
Strona WWW: www.bip.lisewo.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy Lisewo, pokój nr 9.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 
Kwota kredytu – 2.000.000,00 zł. słownie: dwa miliony złotych.
Okres kredytowania: 93 m-ce tj: od 30.09.2010 r. do 31.05.2018 r.
Karencja w spłacie kapitału i odsetek do 30.08.2011 r.
Spłata kredytu: 28 rat kwartalnych płatnych od 30.08.2011 r. do 31.05.2018 r.
Spłata odsetek: 28 rat kwartalnych płatnych od 30.08.2011 r. do 31.05.2018 r.
( zgodnie z pkt. III SIWZ).
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
                                                          kod CPV: 66113000-5
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:
                                                                        30 września 2010

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

VIII. Informacja na temat wadium:

 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 Oferta najtańsza – 100 pkt
Pozostałe oferty otrzymają niższą punktację poprzez działanie matematyczne polegające na:  Oferta najtańsza x 100 : ofertę następną = ilość punktów.

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2010-09-13 do godz.10:00.
w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:      Gmina Lisewo
Ulica:                              Chełmińska 2
Kod Miejscowość:              86-230 Lisewo
Pokój nr:                         12 - sekretariat
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-09-13, o godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego :    Gmina Lisewo
Ulica:                             Chełmińska 2
Kod Miejscowość:             86-230 Lisewo
Pokój nr:                        12 – Gabinet Wójta Gminy Lisewo
 
XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj: od 13.09.2010 r.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Nie dotyczy.

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów
Nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Nie dotyczy
 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Nie dotyczy
 
XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:  
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr ogłoszenia 274286 Data zamieszczenia 2010.09.02.  

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
zobacz (31kB) pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (74kB) pdf
Formularz ofertowy wykonawcy (28kB) pdf
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (25kB) pdf
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (26kB) pdf
Uchwała Nr 27a/2009 Składu Orzekającego Nr5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 03 grudnia 2009r. (390kB) pdf
UCHWAŁA Nr XXVII/201/09 Rady Gminy Lisewo z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lisewo na 2010 r. (68kB) pdf  
Uchwała Rady Gminy Lisewo w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu budżetu gminy Lisewo na 2010 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (127kB) pdf


Opublikował: Michał Lewandowski (2 września 2010, 12:36:05)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (16 września 2010, 14:40:41)
Zmieniono: wybrano oferte

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 995

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij