zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RIŚ.TS/341/II/5/2010
wartość: -
termin składania ofert: 3 listopada 2010  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
 RIŚ.TS/341/II/5/2010
 
                                                                                                  Lisewo, 2010-10-18
                                                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RIŚ.TS/341/II/5/2010
Nazwa zadania:
  Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 zgodnie z załączoną  specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Lisewo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Lisewo
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
Strona WWW   www.bip.lisewo.com
E-mail urzadgminy@lisewo.com Godziny urzędowania 7:30 - 15,15
tel/fax 056 6768614

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.lisewo.com
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: Urząd Gminy Lisewo ul. Chełmińska 2 86-230 Lisewo..

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 
1. Zamówienie obejmuje następujące części 

1.1 Zadanie I - usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie następujących miejscowości gminy Lisewo: Kornatowo, Strucfoń,  Lipienek, Drzonowo, Lisewo, Mgoszcz,  Malankowo, Chrusty polegające na - odśnieżaniuna   kod CPV 90.62.00.00-9

1.2 Zadanie II  - usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg na terenie następujących miejscowości gminy Lisewo : Pniewite,  Krajęcin, Piatkowo, Linowiec, Krusin, Wierzbowo, Kamlarki, Tytlewo,  Bartlewo, Błachta polegające na - odśnieżaniu – kod CPV 90.62.00.00-9

1.3. Zadanie III – usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Lisewo polegające na - usuwaniu śliskości i oblodzeń kod CPV 90.63.00.00-2

1.4 Zadanie IV – usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Lisewo polegające na- odśnieżaniu – kod CPV 90.62.00.00-9
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

VI. Termin wykonania zamówienia:
      01.12.2010do 31.03.2011 r.

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie następujących warunków:
- posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


Nazwa kryterium                   Waga
cena                                    100%
 
 
 
 
X. Miejsce i termin składania ofert:  
Oferty należy składać do dnia: 2010-11-03 do godz. 10:00  
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Lisewo  
ul. Chełmińska 2  
86-230 Lisewo  
Pokój nr - sekretariat Urzędu Gminy  

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
Oferty zostaną otwarte dnia: 2010-11-03 o godz. 10:10  
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Lisewo  
ul. Chełmińska 2  
86-230 Lisewo  
Pokój nr 6  
                            
XII. Termin związania ofertą  
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, od dnia  terminu składania ofert                          
   
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
  
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 291433-2010 z dnia 18.10.2010r  

Informacja z sesji otwarcia ofert
więcej (18kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
więcej (22kB) pdf

Formularz Oferty (31kB) pdf
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (26kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (74kB) pdf
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania (27kB) pdf
Warunki zamówienia usług na wykonania zimowego utrzymania dróg w zesonie zimowym 2010/2011 (33kB) pdf
Umowa (22kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (18 października 2010, 16:02:36)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (23 listopada 2010, 07:37:19)
Zmieniono: dodano inormacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1311