zamówienie na:

Dowożenie i odwożenie dzieci do i ze szkół z terenu Gminy Lisewo, wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.2710.1.2011.ZD
wartość: -
termin składania ofert: 20 czerwca 2011  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty 
                                                                                               Lisewo, 2011-06-06

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RiŚ.2710.1.2011.ZD
Nazwa zadania: Dowożenie i odwożenie dzieci do i ze szkół z terenu Gminy Lisewo, wraz
z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Gmina Lisewo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:            Gmina Lisewo
Adres zamawiającego:             ul. Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                    86-230 Lisewo
Telefon:                                56-6768614    
Faks:                                    56-6768614
Adres strony internetowej:        www.bip.lisewo.com
Adres poczty elektronicznej:     dudzinski@lisewo.com
Godziny urzędowania:             7:30 do 15:15

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
Strona WWW: www.bip.lisewo.com
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego (Gmina Lisewo, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 2, pokój nr 9). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację.  Opłata za udostępnienie  pokrywa koszty druku oraz przekazania.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do szkół oraz odwożenie po zajęciach szkolnych wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu.
 
1) Do Szkoły Podstawowej w Lisewie dzieci dowożone będą ze wsi : Chrusty,  Drzonowo,  Kornatowo, Pniewite,  Malankowo, Mgoszcz , Lisewo, Lipienek , Strucfoń.
   
2) Do Szkoły Podstawowej w Krusinie dzieci dowożone będą ze wsi: Bartlewo, Błachta, Linowiec i Tytlewo;

3) Do Gimnazjum w Lisewie dzieci dowożone będą ze wsi : Bartlewo, Błachta, Chrusty, Drzonowo, Kamlarki, Kornatowo, Krusin, Linowiec, Lipienek, Malankowo, Mgoszcz, Pniewite, Strucfoń, Tytlewo i Wierzbowo.

4) Dodatkowo należy odwieźć dzieci w porze obiadowej:
- ze Szkoły  Podstawowej w Lisewie do wsi: Chrusty, Drzonowo, Kornatowo, Lisewo, Lipienek, Malankowo, Mgoszcz,  Pniewite, Strucfoń.

-ze Szkoły Podstawowej  w Krusinie do wsi: Błachta, Bartlewo, Linowiec i Tytlewo.

5) Odwiezienie dzieci po lekcjach w godzinach popołudniowych z w/w szkół do wymienionych wcześniej miejscowości jak w punktach 1, 2 i 3.

6) Do wszystkich szkół dzieci należy dowieźć nie wcześniej niż na pół godziny przed zajęciami i nie później niż na 10 minut przed ich rozpoczęciem. Zajęcia we wszystkich szkołach rozpoczynają się o godz. 8.00.

7) Orientacyjna długość trasy całodziennego dowożenia i odwożenia dzieci wynosi ok. 380 km.

8) Przewoźnik świadczyć będzie też dodatkowe usługi przewozowe na terenie gminy Lisewo, powiatu Chełmińskiego i województwa Kujawsko – Pomorskiego wg zgłoszonego przez Zleceniodawcę zapotrzebowania. Będą to wyjazdy dzieci w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz inne wyjazdy dzieci na zlecenie Urzędu Gminy Lisewo.

9) Dowożenie i odwożenie  dzieci będzie wykonywane zgodnie z załączonym     
harmonogramem  przekazanym przez Dyrektorów Szkół.

10) Przewoźnik uzgadnia harmonogram przewozów z Dyrektorami Szkół w taki sposób, aby w autobusie przewożącym dzieci nie było  więcej dzieci, niż dopuszczono w dokumentach rejestracyjnych pojazdu.

11) Poszczególne trasy dowozu, ich długości oraz przystanki dla uczniów ustalone zostaną z  Dyrektorami Szkół oraz Inspektorem Oświaty Urzędu Gminy Lisewo  przed rozpoczęciem terminu obowiązywania umowy.
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
kod CPV: 601 30000-8 Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
VI. Termin wykonania zamówienia:


Od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. w dni nauki szkolnej.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, opis warunków udziału w zakresie posiadania uprawnień, posiadają licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

2) posiadania wiedzy i doświadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  tj: dysponowania taborem minimum 4 autobusów spełniających wymagania Ustawy Prawo o ruchu drogowym i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
oraz Spraw Wewnętrznych  i Administracji,

4) Znajdującego się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, umożliwiającej wykonanie
  w/w zadania.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1) Oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
2) Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
3) Przewoźnik przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
4) Najkorzystniejsza oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów.
5) Pozostałe oferty otrzymają  punktację  poprzez działanie matematyczne polegające na:  

                                  oferta z ceną najniższą x 100
Oferta badana =   ------------------------------------------------------
                                          ofertę  badaną
 
X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-06-20 do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:            Gmina Lisewo
Ulica:                                    Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                    86-230 Lisewo
Pokój nr:                               12- Sekretariat Urzędu Gminy
 
 
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-06-20, o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:         Gmina Lisewo
Ulica:                                 Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                 86-230 Lisewo
Pokój nr:                            12 – gabinet  Wójta Gminy Lisewo
                        
XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:


nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:


nie dotyczy
 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
nie  dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:


Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 144158 – 2011.

Data zamieszczenia 06.06.2011.

____________________________________
Kierownik zamawiającego


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (94kB) pdf
Formularz ofertowy wykonawcy (14kB) pdf
Formularz cenowy (9kB) pdf
Oświadczenie o spełniniu warunków udziału w postepowaniu (10kB) pdf
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (14kB) pdf
Wykaz osób do kontaktu z zamawiającym (9kB) pdf
Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień (10kB) pdf
Umowa (30kB) pdf
Załącznik nr 1 do umowy (14kB) pdf
Załącznik nr 2 do umowy (13kB) pdf

Informacja z sesji otwarcia ofert (11kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (17kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (6 czerwca 2011, 14:19:55)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (7 lipca 2011, 08:19:17)
Zmieniono: dodano inf. o rozstrzygnięciu przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1258