Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

zamówienie na:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Gminnego Gimnazjum w Lisewie.

zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących – Gminne Gimnazjum w Lisewie.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.2710.5.2011.ZD
wartość: -
termin składania ofert: 20 września 2011  10:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 
Lisewo, 2011-09.08.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RiŚ.2710.5.2011.ZD
Nazwa zadania: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Gminnego Gimnazjum w Lisewie.


Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Gmina Lisewo zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:         Zespół Szkół Ogólnokształcących – Gminne Gimnazjum
                                         w Lisewie.
Adres zamawiającego:          ul. Toruńska 17
Kod Miejscowość:                 86-230 Lisewo
Telefon:                              56-6757916
Faks:                                  56-6767916
adres strony internetowej:     www: bip.lisewo.com
adres poczty elektronicznej:  szkułka@poczta.onet.pl
Godziny urzędowania:           7:30 do 15:15

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:


Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
Strona WWW:  www bip.lisewo.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego pokój Nr 9 . Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.    Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.
 
  IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 
Przedmiotem zamówienia jest:
- dostawa oleju opałowego lekkiego przez okres 3 lat, zgodnie z załączonym wzorem  umowy do SiWZ.
Zamawiający przewiduje, że roczne zużycie  oleju będzie oscylowało w granicach 60 000 l.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:  09135100-5 – olej opałowy lekki

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


VI. Termin wykonania zamówienia:
Trzy lata od dnia podpisania Umowy.


VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolnej do wykonania zamówienia.
 
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.


VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
 IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1). Oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
2). Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
3). Przewoźnik przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
4). Najkorzystniejsza oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma 100 punktów.
5). Pozostałe oferty otrzymają  punktację  poprzez działanie matematyczne polegające na:  


                           oferta najtańsza x 100                  
 oferta badana =  ---------------------------           
                                ofertę badaną
 
X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-09-20 do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:        Zespół Szkół Ogólnokształcących – Gminne Gimnazjum w Lisewie
Ulica:                                Toruńska 17
Kod Miejscowość:                86-230 Lisewo
Pokój nr:                           Sekretariat szkoły
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-09-20, o godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:         Zespół Szkół Ogólnokształcących – Gminne Gimnazjum
w Lisewie
Ulica:                                 Toruńska 17
Kod Miejscowość:                 86-230 Lisewo
Pokój nr:                            Gabinet dyrektora


XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
nie dotyczy


XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna
nie  dotyczy


XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.


XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 279824/2011
Data zamieszczenia : 08.09.2011 r.


____________________________________
Kierownik zamawiającego

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (18kB) pdf


Sprostowanie omyłki (22kB) pdf

Zalącznik nr 1 (25kB) pdf
Załącznik nr 2 (29kB) pdf
Załącznik nr 3 (27kB) pdf
Załącznik nr 4 (25kB) pdf
Umowa (33kB) pdf
Załącznik nr 5 (22kB) pdf
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (98kB) pdf


Opublikował: Michał Lewandowski (8 września 2011, 14:52:08)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 października 2011, 09:34:36)
Zmieniono: ustalono wynik postepowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1799

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij