zamówienie na:

Dostawa gazu płynnego wraz z dostawą 3 zbiorników, ich montażem i dzierżawą do Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Szkoły Podstawowej w Lisewie.

zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących – Szkoła Podstawowa w Lisewie.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.2710.6.2011.ZD
wartość: -
termin składania ofert: 20 września 2011  11:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty 

Lisewo, 2011-09.09.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RiŚ.2710.6.2011.ZD
Nazwa zadania: Dostawa gazu płynnego wraz z dostawą 3 zbiorników, ich montażem
i dzierżawą do Zespołu Szkół Ogólnokształcących – Szkoły Podstawowej w Lisewie.


Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Zespół Szkół Ogólnokształcących zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:            Zespół Szkół Ogólnokształcących – Szkoła Podstawowa
w Lisewie.
Adres zamawiającego:             ul. Toruńska 16
Kod Miejscowość:                    86-230 Lisewo
Telefon:                                56-6758650
Faks:                                    56-6768650
adres strony internetowej:        www: bip.lisewo.com
adres poczty elektronicznej:     szkułka@poczta.onet.pl
Godziny urzędowania:              7:30 do 15:15


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.


III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
Strona WWW:  www bip.lisewo.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego - sekretariat . Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
 
Przedmiotem zamówienia jest:
- montaż 3 zbiorników na gaz w miejsce obecnie zainstalowanych o pojemności 6.700 l każdy,
- opróżnienie obecnych zbiorników z gazu i napełnienie po montażu nowych,
- przeprowadzenie odbiorów technicznych,  montażu zbiorników i instalacji zewnętrznej przez osoby mające stosowne uprawnienia,
- bezpłatny serwis istniejącej instalacji  gazowej zewnętrznej oraz zamontowanych wiązywania umowy tj. 4 lata.
- okresowe przeglądy wykonywane przez  UDT właściwy dla lokalizacji zbiorników.
- sukcesywne dostawy gazu  skroplonego - propan przez okres 4 lat, zgodnie z załączonym wzorem  umowy do SiWZ.

Zamawiający przewiduje, że roczne zużycie  gazu będzie oscylowało w granicach 48 000 l.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:  kod CPV

09 122110-4 – propan skroplony
             44 612000-3 – pojemnik na gaz skroplony


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych


V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych


VI. Termin wykonania zamówienia:

30 października  2011 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4) Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolnej do wykonania zamówienia.
 
2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:


1). Oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją.
2). Oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie.
3). Przewoźnik przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
4). Najkorzystniejsza oferta przedstawiająca najwyższy upust otrzyma 100 punktów.
5). Pozostałe oferty otrzymają  punktację  poprzez działanie matematyczne polegające na:  


                                    oferta z największym upustem .... /100 PLN x 100                  
        oferta badana =   -------------------------------------------------------------               
                                            upust oferty badanej ......./100 PLN
 
X. Miejsce i termin składania ofert:


Oferty należy składać do dnia: 2011-09-20 do godz. 11:00  w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:     Zespół Szkół Ogólnokształcących – Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka
Ulica:                              Toruńska 16
Kod Miejscowość:              86-230 Lisewo
Pokój nr:                         Sekretariat Szkoły Podstawowej  (I piętro)
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011.09.20 , o godz. 11:00 w  siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:     Zespół Szkół Ogólnokształcących – Szkoła Podstawowa
im. J. Korczaka
Ulica:                             Toruńska 16
Kod Miejscowość:             86-230 Lisewo
Pokój nr:                        Gabinet wicedyrektora (I piętro)

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
nie  dotyczy

XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
nie dotyczy

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:  281264 - 2011
Data zamieszczenia : 09.09.2011


 
____________________________________
Kierownik zamawiającego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (17kB) pdf
Specyfikacja Istotnych Warunkó Zamówienia (98kB) pdf
Umowa (36kB) pdf
Załącznik nr 1 (15kB) pdf
Załącznik nr 2 (30kB) pdf
Załącznik nr 3 (27kB) pdf
Załącznik nr 4 (25kB) pdf
Załącznik nr 5 (22kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (9 września 2011, 12:12:03)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (12 października 2011, 09:35:11)
Zmieniono: ustalono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1786