Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

zamówienie na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lisewo.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ.2710.7.2011
wartość: -
termin składania ofert: 29 września 2011  11:00
wynik postępowania: przetarg rozstrzygnięty                                                                                                 Lisewo, 2011-09-15


                                
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RiŚ.2710.7.2011
Nazwa zadania: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Lisewo.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Nazwa zamawiającego zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego            Gmina Lisewo
Adres zamawiającego             Chełmińska 2
Kod Miejscowość                    86-230 Lisewo
Telefon:                               56-6768614
Faks:                                   56-6768614
adres strony internetowej        www:bip.lisewo.com
adres poczty elektronicznej     skarbnik@lisewo.com
Godziny urzędowania:             7:30 do 15:15


II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
Strona WWW:bip.lisewo.com
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego ( pok. Nr 9 ). Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację elektronicznie. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych,
Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej,
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
Ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
Ubezpieczenia komunikacyjne.
 
W następujących jednostkach organizacyjnych:
1. Urząd Gminy ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo,
2. Zakład Aktywności Zawodowej Drzonowo, 86-230 Lisewo,
3. Gimnazjum Gminne; ul. Toruńska 17, 86-230 Lisewo,
4. Szkoła Podstawowa;  ul. Toruńska 16, 86-230 Lisewo,
5. Szkoła Podstawowa w Krusinie; 86-230 Lisewo,
6. Przedszkole Gminne; ul. Toruńska 4, 86-230 Lisewo,
7. Gminne Centrum Informacji; 86-230 Lisewo,
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 86-230 Lisewo,
9. Gminna Biblioteka; 86-30 Lisewo,
10. Gminne Usługi Wodno – Kanalizacyjne; 86-230 Lisewo,
11. Pozostałe lokalizacje: place zabaw, parki, boiska na terenie Gminy Lisewo.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
66.51.00.00-8 – usługi ubezpieczeniowe
66.51.50.00-3 – usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty
66.51.60.00-0 – usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
66.51.21.00-3 – usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
66.51.41.10-0 – usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66.51.61.00-1 – usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności
                               cywilnej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
 
VI. Termin wykonania zamówienia:

2011–10 -27  do 2014-10-26


VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,      
2) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Weryfikacja spełnienia warunku będzie następować na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy.
3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Weryfikacja spełnienia warunku będzie następować na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 Weryfikacja spełnienia warunku będzie następować na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 22 ustawy.

2. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

3. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.


VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena łączna ubezpieczenia                      – 85 %
Zaakceptowanie klauzul dodatkowych – 15 %


X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia:  2011-09-29 do godz. 11:00
w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:            Gmina Lisewo
Ulica:                                    Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                    86-230 Lisewo
Pokój nr:                               12 - sekretariat
  
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia:  2011-09-29, o godz. 11:00
w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego           Gmina Lisewo
Ulica:                                  Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                  86-230 Lisewo
Pokój nr:                                      sala ślubów - na parterze
                        
XII. Termin związania ofertą:
 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

nie dotyczy


XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

nie dotyczy
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

nie dotyczy
 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 290496 - 2011
Data zamieszczenia 2011-09-15


____________________________________
Kierownik zamawiającego 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (34kB) pdf

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (11kB) pdf

Załącznik nr 1 (95kB) excel
Specifikacja Istotnych Warunków Zamówienia (308kB) pdf

Modyfikacja SIWZ (41kB) pdf
Załącznik nr 1 - po zmianie wykazu pojazdów (95kB) excel

Wyjaśnienia na zapytania wykonawców (49kB) pdf


Opublikował: Michał Lewandowski (15 września 2011, 15:30:29)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (15 listopada 2011, 12:33:43)
Zmieniono: ustalono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1658

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij