Strona główna  >  Przetargi  >  Rozstrzygnięte  >  2011

zamówienie na:

Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Lisewo w sezonie zimowym 2011/2012.

zamawiający: Gmina Lisewo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RiŚ2710.8.2011
wartość: poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP
termin składania ofert: 15 listopada 2011  10:00
wynik postępowania: Przetarg rozstrzygnięty OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RiŚ2710.8.2011
Nazwa zadania: Usługi zimowego utrzymania dróg gminnych Gminy Lisewo w sezonie
zimowym 2011/2012.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm.) Gmina Lisewo  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

I.  Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego:         Gmina Lisewo
Adres zamawiającego:          ul. Chełmińska 2         
Kod Miejscowość:                 86-230 Lisewo
Telefon:                             56 6768614
Faks:                                 56 6768614
adres strony internetowej:     www.bip.lisewo.com
adres poczty elektronicznej:  dudzinski@lisewo.com
Godziny urzędowania:           7:30 do 15:15

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
Strona WWW:www.bip.lisewo.com
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy Lisewo, 86-230 Lisewo, ul. Chełmińska 2, pok. Nr 9.
Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. Udostępnienie Specyfikacji jest bezpłatne.   
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania.

Określenie przedmiotu zamówienia:

Zadanie I.
Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie następujących miejscowości Gminy Lisewo: Kornatowo, Strucfoń, Lipienek, Drzonowo, Lisewo,
Mgoszcz, Malankowo i Chrusty polegające na ich odśnieżaniu.
Do wykonania zadania I wymagany jest ciągnik z napędem na 4 koła o mocy
minimalnej ciągnika 140 KM, wyposażony w następujący sprzęt odśnieżający:
- pług odśnieżający jednostronny ogumiony
- pług odśnieżający  dwustronny
- pług wirnikowy zawieszany z przodu ciągnika zasilany  z przekaźnika mocy lub
  układu hydraulicznego.
 
Zadanie II.
Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie następujących miejscowości Gminy Lisewo: Pniewite, Krajęcin, Piątkowo, Linowiec, Krusin, Wierzbowo, Kamlarki, Tytlewo, Bartlewo i Błachta polegające na ich odśnieżaniu.
Do wykonania zadania II wymagany jest ciągnik z napędem na 4 koła o mocy minimalnej ciągnika 140 KM, wyposażony w następujący sprzęt odśnieżający:
- pług odśnieżający jednostronny ogumiony
- pług odśnieżający dwustronny
- pług wirnikowy zawieszany z przodu ciągnika zasilany z przekaźnika mocy lub
  układu hydraulicznego.
 
Zadanie III.
Usługi z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie całej Gminy
Lisewo polegające na ich odśnieżaniu.
Do wykonania zadania III wymagana jest koparko – ładowarka lub ładowarka samobieżna z napędem na 4 koła i pojemnością łyżki min. 1,5 m3.
 
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:  kod CPV  90.62.00.00.9

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia:

Od 1 grudnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) będącego w sytuacji ekonomicznej i finansowej zdolnej do wykonania zamówienia.


2. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenia oraz dokumenty.

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Oferta najtańsza otrzyma 100 punktów.
Pozostałe oferty otrzymają niższą punktację poprzez działania matematyczne polegające na:
Oferta z ceną najniższą x 100 : ofertę badaną.

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 2011-11-15 do godz. 10:00  w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:            Gmina Lisewo 
Ulica:                                    Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                    86-230 Lisewo          
Pokój nr:                               12 - sekretariat

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte dnia: 2011-11-15, o godz. 10:00  w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego:         Gmina  Lisewo
Ulica:                                 Chełmińska 2
Kod Miejscowość:                 86-230 Lisewo
Pokój nr:                            12 – Gabinet Wójta Gminy Lisewo

XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
 
Nie dotyczy

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Nie dotyczy

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Nie dotyczy
 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia: 363686 – 2011.  Data zamieszczenia 03.11.2011.

____________________________________
Kierownik zamawiającego

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (38kB) pdf

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (21kB) pdf

Załącznik nr 1 (13kB) pdf

Załącznik nr 2 (7kB) pdf

Załącznik nr 3 (10kB) pdf

Załącznik nr 4 (13kB) pdf

Załącznik nr 5 (8kB) pdf

Załącznik nr 6 (10kB) pdf

Załącznik nr 7 (10kB) pdf

Załącznik nr 8 (18kB) pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (82kB) pdf


Opublikował: Michał Lewandowski (4 listopada 2011, 09:15:00)

Ostatnia zmiana: Michał Lewandowski (19 grudnia 2011, 08:55:48)
Zmieniono: wpisano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1666

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij