Zarządzenie nr 62/2020WÓJTA GMINY LISEWOz dnia 3 listopada 2020w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021 - 2029

Zarządzenie nr 62/2020
WÓJTA GMINY LISEWO
z dnia 3 listopada 2020


w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021 - 2029

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021 -2029. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021 - 2029 stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lisewo na lata 2021 - 2029 z kompletem załączników przekazać do dnia 15 listopada 2020 r.:

1) Radzie Gminy Lisewo;

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz

Do pobrania:

metryczka


Opublikował: Michał Lewandowski (4 listopada 2020, 09:30:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 167