W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 32

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com


Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 32

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com


Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Pomoc administracyjna

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
wybrany kandydat Anna Wojnowska, Mgoszcz
uzasadnienie wyboru Pani Anna Wojnowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i przedłożyła wymagane dokumenty. Komisja konkursowa stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Pomoc administracyjna ds. opieki nad Klubami Seniora w Gminie Lisewo.
Szczegóły
stanowisko Pomoc administracyjna
miejsce pracy Urząd Gminy w Lisewie
termin składania ofert
miejsce składania ofert Urząd Gminy w Lisewie

Treść

Załącznik Nr 7 do Regulaminu naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne

I. Określenie stanowiska urzędniczego*:

1. w referacie/samodzielnym stanowisku: Pomoc administracyjna ds. opieki nad Klubami Seniora w Gminie Lisewo

2. w jednostce organizacyjnej gminy na stanowisku: ……………………….. 

II. Lista kandydatów**:

W wyniku wstępnej oceny (I etapu) na ww. stanowisko urzędnicze do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 8 kandydatów spełniający wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu Wójta  Gminy Lisewo z dnia 22 lutego 2021 r.

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania
1. Patrycja Grek Cepno
2. Lucyna Jamka Lisewo
3. Żaneta Jankowska Robakowo
4. Karolina Janus Linowiec
5. Monika Kierzkowska Lisewo
6. Katarzyna Klafczyńska Lisewo
7. Natalia Kubajka Wąbrzeźno
8. Anna Wojnowska Mgoszcz

Wójt Gminy Lisewo
Jakub Kochowicz
Przewodniczący Komisji Konkursowej

Lisewo, dnia 09.03.2021 r.W związku z realizacją projektu pn. „Kluby seniora w Gminie Lisewo”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego  na lata 2014-2020 oraz na podstawie art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) i Zarządzenia Nr 52/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie  Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lisewie oraz stanowiska kierowników jednostek, zmienionego Zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Gminy Lisewo  z dnia 22 lutego 2017 r.


Wójt Gminy Lisewo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lisewie:

Nazwa stanowiska pracy: Pomoc administracyjna

Nazwa stanowiska w projekcie: Opiekun nad Klubami seniora w Gminie Lisewo.

Wymiar czasu pracy: pełen etat

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

I. Wymagania niezbędne dla kandydata (konieczne do podjęcia pracy)

Kandydatem na ww. stanowisko może być osoba, która:

 1. posiada polskie obywatelstwo, (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Dz.U. 2019, poz. 1282),
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem – tj.  wykształcenie minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym,
 5. posiada podstawową znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, petycji, skarg i wniosków.
 6. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej określonym stanowisku urzędniczym,
 7. jest gotowa do pracy w terenie,
 8. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Podjęcie pracy powinno nastąpić najpóźniej od dnia 1 kwietnia 2021 r.

II. Wymagania dodatkowe dla kandydata:

 1. posiada co najmniej roczne doświadczenie w pracy z seniorami,
 2. posiada umiejętności pracy z osobami starszymi, łatwość nawiązywania kontaktów oraz tworzenia pozytywnej atmosfery współpracy,
 3. posiada predyspozycje do samodzielnego organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji i terminowego wykonywania zadań,
 4. posiada cechy osobowości takie jak: samodzielność i odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, umiejętność podejmowania decyzji i zdolność ponoszenia odpowiedzialności z tytułu podjętych decyzji,  rzetelność, dokładność, systematyczność, komunikatywność, opanowanie w sytuacjach stresowych, dyspozycyjność, dyskrecja, dokładność, punktualność,
 5. posiada prawo jazdy kat. B,
 6. posiada umiejętność korzystania z przepisów prawa i ich interpretacji,
 7. posiada umiejętność sporządzania analiz, danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 8. posiada umiejętność korzystania z komputerów PC, systemów operacyjnych, pakietów biurowych, aplikacji poczty elektronicznej.

III. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca wykonywana będzie poza siedzibą pracodawcy, tj. w Klubach Seniora znajdujących się w miejscowościach: Błachta, Lisewo, Lipienek, Pniewite, Tytlewo.
 2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w jednostce,
 3. umowa o pracę będzie zawarta na czas określony, tj. na okres realizacji projektu pn: „Kluby seniora w Gminie Lisewo”, tj. najpóźniej od dnia 01.04.2021 r. do dnia 31.01.2023 r. z możliwością przedłużenia okresu, w sytuacji zmiany terminu realizacji projektu.
 4. podpisanie umowy o pracę nastąpi pod warunkiem odbycia przez kandydata kursu przygotowującego do prowadzenia Klubów Seniora i zdania go z wynikiem pozytywnym. W przypadku, gdy kurs nie będzie ukończony, umowa nie będzie podpisana.
 5. w przypadku osób zatrudnianych na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, umowa o pracę może być zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia jej na czas realizacji projektu pn: „Kluby seniora w Gminie Lisewo”,
 6. zatrudniona osoba, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy, jeżeli nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym, będzie skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem (art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych).
 7. wynagrodzenie pracownika będzie finansowane w całości ze środków Unii Europejskiej.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Kierowanie działalnością, w tym organizowanie i prowadzenie 5 klubów seniora w miejscowościach: Błachta, Lisewo, Lipienek, Pniewite i Tytlewo na terenie gminy Lisewo.
 2. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji tj. dzienniki obecności, dzienniki zajęć.
 3. Opracowywanie miesięcznych planów zajęć.
 4. Prowadzenie zajęć tematycznych z uczestnikami klubów seniora.
 5. Organizacja wyjazdów integracyjnych oraz uczestnictwo w wyjazdach integracyjnych.
 6. Prowadzenie kół zainteresowań.
 7. Organizacja imprez okolicznościowych (np. wigilia).
 8. Odpowiedzialność za powierzony majątek.
 9. Dbanie o czystość i porządek w pomieszczeniach Klubów Seniora oraz w najbliższym otoczeniu.
 10. Dbanie o zachowanie tajemnicy służbowej i zawodowej w sprawach dotyczących uczestników klubu seniora.
 11. Przetwarzanie dokumentacji dotyczącej projektu, stała współpraca z kadrą zarządzającą projektem, tj. koordynatorem projektu, asystentem koordynatora i uczestnikami projektu na etapie wdrażania i rozliczeń projektu.
 12. Uczestnictwo w procesie rekrutacji i selekcji potencjalnych uczestników projektu oraz bieżącej komunikacji z seniorami.
 13. Współpraca z koordynatorem i asystentem projektu w prowadzeniu Biura Projektu.
 14. Udzielanie informacji na temat postępu rzeczowego projektu koordynatorowi i asystentowi projektu.
 15. Przestrzeganie obowiązujących zasad, procedur, instrukcji oraz postanowień wynikających z umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z funduszy europejskich.
 16. Monitorowanie realizacji wyznaczonych zadań w projekcie.
 17. Przygotowanie i udział w spotkaniach, seminariach i konferencjach organizowanych w Klubach Seniora.
 18. 18. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Wójta Gminy Lisewo, Zastępcę Wójta Gminy  Lisewo, koordynatora  oraz asystenta projektu.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia - pobierz),
 4. odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy lub umów o pracę lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie, jeśli kandydat jest w trakcie zatrudnienia,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. kserokopia dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie;
 8. kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy, w tym kserokopię prawa jazdy,
 9. referencje,  opinie i inne dokumenty potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata, umiejętności i predyspozycje,

 10. Oświadczenia kandydata:
 1. o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystaniu z pełni praw publicznych - pobierz,
 2. o niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - pobierz,
 3. o nie toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym - pobierz,
 4. o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym konkursem - pobierz,
 5. o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego - pobierz.

Uwaga: Treść składanych oświadczeń przez kandydatów wymienionych w pkt 10 musi być zgodna z treścią  oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy, oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Lisewie pod adresem e-mail: iod@lisewo.com.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście; w zaklejonej kopercie formatu A4, w siedzibie Urzędu Gminy w Lisewie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 - 230 Lisewo z dopiskiem  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Pomoc administracyjna ds. opieki nad Klubami seniora w Gminie Lisewo”.

  Dokumenty aplikacyjne można przesłać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż przesłane w formie elektronicznej w/w dokumenty muszą być uwierzytelnione za pomocą ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego/profilu zaufanego.

 2. Termin złożenia dokumentów:  do dnia 8 marca 2021  r. do godz. 15.00.
 3. Zakwalifikowani kandydaci, którzy złożyli dokumenty w formie elektronicznej, będą zobowiązani do przedłożenia oryginalnych dokumentów w terminie późniejszym.
 4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego na język polski.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie dalszego postępowania.
 2. Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.lisewo.com oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lisewie.
 3. Kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni będą mogli odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście za pokwitowaniem w okresie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w procesie rekrutacyjnym i zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Lisewie zostaną dołączone do akt osobowych.
 5. Wójt Gminy Lisewo zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. W takim przypadku złożone dokumenty aplikacyjne  podlegają procedurze określonej w pkt VII 3), z tym że termin trzech miesięcy liczy się od daty ogłoszenia informacji o odstąpieniu od konkursu.

Lisewo, dnia, 22 lutego 2021 r.


Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Rekrutacja na stanowisko:
Pomoc administracyjna ds. opieki nad Klubami seniora w Gminie Lisewo
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Lisewo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 – 230 Lisewo,
 • e-mailowo: urzadgminy@lisewo.com,
 • telefonicznie 56 676 86 14.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@lisewo.com.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na podstawie: 

  1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzania rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy,

  2) art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 101 RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących  na administratorze wynikających m.in. z

  a) art. 221. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

  b) ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych,

  3) art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy,

  4) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa oraz w przypadku załączenia lub umieszczenia w dokumentach złożonych w czasie rekrutacji  szczególnych kategorii  danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO do których administrator nie miał podstawy przetwarzania wynikającej z art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

 2. Podanie danych:

  1) jest obowiązkowe, jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować celu jakim jest przeprowadzenie rekrutacji wobec Ciebie,

  2) jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa.

 3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji:

  1) Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do korespondencji, zaś kopie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji. 

  2) Dokumentacja dotycząca wykonana w związku z konkursem będzie przetwarzana:

  a) do 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji,

  b) do przedawnienia roszczeń.

  3) Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 4. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz sądy, organy ścigania, podatkowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. 

  Twoje dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. 

  Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

 5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

  1) dostępu do treści Twoich danych;

  2) sprostowania Twoich danych;

  3) usunięcia Twoich danych, jeżeli:

  a) wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

  b) Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

  c) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

  4) ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

  5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

 6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

 7. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane