W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki i Inwestycji

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Wybrany kandydat Emilia Piasecka, Lisewo
Uzasadnienie wyboru Pani Emilia Piasecka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i przedłożyła wymagane dokumenty. Komisja konkursowa stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektor ds. gospodarki odpadami.
Szczegóły
Stanowisko Stanowisko Podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki i Inwestycji
Miejsce pracy Urząd Gminy w Lisewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy w Lisewie

Treść

Na podstawie art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1282) oraz Zarządzenia Nr 52/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie  Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lisewie oraz stanowiska kierowników jednostek, zmienionego Zarządzeniem nr 11/2017 Wójta Gminy Lisewo z dnia 22 lutego 2017 r.

WÓJT GMINY LISEWO
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W LISEWIE:


Stanowisko Podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Gospodarki i Inwestycji

wymiar etatu: pełny, na podstawie umowy o pracę

I. Wymagania niezbędne dla kandydata (konieczne do podjęcia pracy).

Kandydatem na ww. stanowisko może być osoba, która: 

 1. posiada polskie obywatelstwo, (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych).

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 4. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem – tj.  wykształcenie wyższe, w kierunku administracja, prawo, finanse i zarządzanie lub pokrewne.

 5. posiada co najmniej 2- letnie doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej.

 6. posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, ustawy ordynacja podatkowa, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o odpadach, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ochrony danych osobowych.

 7. posiada dobrą znajomość terenu Gminy Lisewo,

 8. jest gotowa do pracy w terenie,

 9. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym,

 10. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Podjęcie pracy powinno nastąpić w styczniu 2022 r.

II. Wymagania dodatkowe dla kandydata:

 1. posiada predyspozycje do organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji,

 2. posiada cechy osobowości takie jak: samodzielność i odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, umiejętność podejmowania decyzji i zdolność ponoszenia odpowiedzialności z tytułu podjętych decyzji,  rzetelność, dokładność, systematyczność, komunikatywność, opanowanie w sytuacjach stresowych, dyspozycyjność, dyskrecja, dokładność, punktualność,

 3. posiada umiejętność korzystania z przepisów prawa i ich interpretacji,

 4. posiada umiejętność sporządzania analiz, danych statystycznych i ich analizowania, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

 5. posiada doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. gospodarki odpadami,

 6. ma ukończone kursy i szkolenia doskonalące w zakresie  gospodarki odpadami,

 7. posiada prawo jazdy kat. B,

 8. posiada umiejętność korzystania z komputerów PC, systemów operacyjnych, pakietów biurowych, aplikacji poczty elektronicznej, elektronicznego obiegu dokumentów.

III. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca świadczona będzie w siedzibie pracodawcy pod adresem ul.   Chełmińska 2, 86-230 Lisewo oraz poza siedzibą, tj. w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lisewie,

 2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w jednostce,

 3. praca wykonywana będzie w biurze - przy komputerze, związana m.in. z bezpośrednimi kontaktami z klientami urzędu,

 4. wyjazdy służbowe krajowe oraz w teren Gminy,

 5. pierwsza umowa o pracę na stanowisku urzędniczym może być zawarta na czas określony, nie dłuższy, niż 6 m-cy, z możliwością przedłużenia jej,

 6. zatrudniona osoba, podejmująca pracę po raz pierwszy, jeśli nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym, będzie skierowana do odbycia służby, która kończy się egzaminem (art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych),

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Podejmowanie czynności mających na celu zapewnianie warunków objęcia wszystkich mieszkańców Gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów  komunalnych oraz zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.

 2. Weryfikacja złożonych deklaracji.

 3. Przygotowywanie decyzji ustalających obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów.

 4. Prowadzenie ewidencji analitycznej w zakresie wpływów z opłat za odbieranie odpadów - przypisy, wpłaty oraz windykacja należności przy pomocy programu komputerowego.

 5. Uzgadnianie wpłat dochodów z ewidencją syntetyczną prowadzoną przez pracownika ds. obsługi finansowo – księgowej urzędu.

 6. Wydawanie decyzji w sprawie udzielania zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: opróżniania bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 7. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej.

 8. Sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu działania stanowiska.

 9. Współuczestniczenie w organizowaniu przetargów na odbiór i zagospodarowania odpadów.

 10. Organizowanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 11. Opracowywanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego wynikających z  przepisów prawa oraz stała ich weryfikacja.

 12. Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych objętych systemem gospodarki odpadami.

 13. Wydawanie postanowień i upomnień dotyczących opłat za odpady komunalne.

 14. Uzgadnianie dochodów w celu sporządzenia sprawozdań finansowych.

 15. Opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

 16. Opiniowanie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

 17. Obsługa systemu CEIDG w zakresie rejestracji w systemie CEIDG niezbędnych, wymaganych przepisami prawa informacji w zakresie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 18. Sporządzanie kart Przekazania Odpadów za pomocą platformy BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami) dotyczących odpadów przekazywanych z PSZOKu przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne.

 19. Przygotowanie lub weryfikacja pod względem merytorycznym wszelkich umów w ramach wykonywanego na stanowisku pracy zakresu zadań.

 20. Wspomaganie edukacji ekologicznej oraz działań informacyjnych i zapobiegawczych mających na celu ukształtowanie świadomości ekologicznej mieszkańców oraz redukcję ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych.

 21. Współpraca ze stanowiskiem  ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska.

 22. Nadzór nad funkcjonowaniem firm komunalnych odbierających i zagospodarowujących odpady oraz Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 23. W ramach uprawnień oraz odpowiedzialności służących do wykonywania zadań oraz   niezbędnego wyposażenia na stanowisku obowiązuje odpowiedzialność w zakresie:

1) prowadzenia akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją archiwalną,

2) gromadzenia materiałów potrzebnych do załatwiania spraw,

3) ustalenia stanu faktycznego oraz przedstawiania spraw zgodnie z posiadanymi dokumentami,

4) dokładnego przytaczania  w załatwianiu spraw dat, imion, nazwisk i obliczeń,

5) ścisłego przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów oraz wewnętrznych regulaminów, w tym: regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego urzędu,

6) przestrzegania terminów wynikających z przepisów prawa, poleceń przełożonego,

7) przestrzegania tajemnicy służbowej,

8) zabezpieczenia akt, pieczęci i powierzonego mienia,

9) przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym polityki bezpieczeństwa obowiązującej w Urzędzie Gminy w Lisewie,

10) wdrożenia zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,

11) przygotowanie do BIP i na stronę internetową Gminy informacji z zakresu stanowiska pracy.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem pracy zawodowej,

 2. list motywacyjny,

 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór stanowi załącznik do ogłoszenia),

 4. odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 5. kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy lub umów o pracę lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie, jeśli kandydat jest w trakcie zatrudnienia,

 6. kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

 7. kopie dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie,

 8. kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy, w tym kserokopię prawa jazdy,

 9. Oświadczenia kandydata o:

1) posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystaniu z pełni praw publicznych,

2) niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) nie toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym,

4) posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Uwaga: treść składanych oświadczeń przez kandydatów wymienionych w pkt 10, musi być zgodna z treścią  oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy, oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać: osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Lisewie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 - 230 Lisewo z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko Podinspektor ds. gospodarki odpadami, w zaklejonej kopercie formatu A4. Dokumenty aplikacyjne można przesłać również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż przesłane  w formie elektronicznej w/w dokumenty muszą być uwierzytelnione za pomocą ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego/profilu zaufanego.

 2. Termin złożenia dokumentów: do dnia 14 grudnia 2021 r. do godz. 14.00.

 3. Zakwalifikowani kandydaci, którzy złożyli dokumenty w formie elektronicznej, będą zobowiązani do przedłożenia oryginalnych dokumentów w terminie późniejszym.

 4. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 5. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o terminie dalszego postępowania.

 2. Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.lisewo.com oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lisewie.

 3. Kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni będą mogli odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście za pokwitowaniem w okresie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru.

 4. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w procesie rekrutacyjnym i zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Lisewie zostaną dołączone do akt osobowych.

 5. Wójt Gminy Lisewo zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. W takim przypadku złożone dokumenty aplikacyjne podlegają procedurze określonej w pkt VII 3, z tym że termin trzech miesięcy liczy się od daty ogłoszenia informacji o odstąpieniu od konkursu.

VIII. Ochrona danych osobowych:

Administratorem danych osobowych osób uczestniczących w naborze na stanowisko  urzędnicze Podinspektor ds. gospodarki odpadami jest Wójt Gminy Lisewo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:

 • Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2 , 86 – 230 Lisewo,
 • e-mailowo:  urzadgminy@lisewo.com,
 • telefonicznie: 56 676 86 14.

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres : iod@lisewo.com. Uznaje się, że osoby, które zgłosiły się do naboru zapoznały się z treścią klauzuli informacyjnej załączonej do powyższego głoszenia.

Wójt Gminy Lisewo

/-/ Jakub Kochowicz

Lisewo, dn. 3 grudnia 2021 r.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Rekrutacja na 
 stanowisko Podinspektor ds. gospodarki odpadami

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest  Wójt Gminy Lisewo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 – 230 Lisewo,
 • e-mailowo:  urzadgminy@lisewo.com,
 • telefonicznie: 56 676 86 14.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@lisewo.com.

1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzania rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 101 RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących  na administratorze wynikających m.in. z

a) art. 221. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy2

b) ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych2,

3) art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy,

4) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa oraz w przypadku załączenia lub umieszczenia w dokumentach złożonych w czasie rekrutacji  szczególnych kategorii  danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO do których administrator nie miał podstawy przetwarzania wynikającej z art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników wyłącznie jeżeli wyrazisz na to dodatkową zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. 

2. Podanie danych:

1) jest obowiązkowe, jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mógł zrealizować celu jakim jest przeprowadzenie rekrutacji wobec Ciebie,

2) jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa.

3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji:

1) Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do korespondencji, zaś kopie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

2) Dokumentacja dotycząca wykonana w związku z konkursem będzie przetwarzana:

a) do 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji,

b) do przedawnienia roszczeń.

3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji. 

4. Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

5 Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. 

Twoje dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. Dane także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

1) dostępu do treści Twoich danych;

2) sprostowania Twoich danych;

3) usunięcia Twoich danych, jeżeli:

a) wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

b) Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

c) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

4) ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – ul. Stawki 2, Warszawa, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

------------------------------------------

1 skreślić, jeśli kandydat nie ma obowiązku złożyć oświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwa i przestępstwa skarbowe ścigane z oskarżenie publicznego.

2 nieprawidłowe należy skreślić.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane