W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 32

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com


Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 32

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com


Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Podinspektor ds. Realizacji projektu „Kluby seniora w Gminie Lisewo”

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
wybrany kandydat Monika Wonatowska, Drzonowo
uzasadnienie wyboru Pani Monika Wonatowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i przedłożyła wymagane dokumenty. W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektora ds. realizacji projektu „Kluby Seniora w Gminie Lisewo”.
Szczegóły
stanowisko Podinspektor ds. Realizacji projektu „Kluby seniora w Gminie Lisewo”
miejsce pracy Urząd Gminy w Lisewie
termin składania ofert
miejsce składania ofert Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 - 230 Lisewo

Treść

Na podstawie art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) oraz Zarządzenia Nr 52/09 Wójta Gminy Lisewo z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie  Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lisewie oraz stanowiska kierowników jednostek, zmienionego Zarządzeniem Nr 11/2017 Wójta Gminy Lisewo  z dnia 22 lutego 2017 r.

Wójt Gminy Lisewo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lisewie: Podinspektor ds. Realizacji projektu  „Kluby seniora w Gminie Lisewo”, wymiar etatu: pełny na podstawie umowy o pracę.

I. Wymagania niezbędne dla kandydata (konieczne do podjęcia pracy).

Kandydatem na ww. stanowisko może być osoba, która:

 1. posiada polskie obywatelstwo,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem – tj.  wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane w kierunku pedagogicznym,
 5. posiada co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w administracji samorządowej,
 6. posiada min. 1,5 roczne doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej wartości powyżej 1 mln. zł.
 7. posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu: prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej, petycji, skarg i wniosków.
 8. posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku urzędniczym,
 9. jest gotowa do pracy w terenie,
 10. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Podjęcie pracy powinno nastąpić najpóźniej od 1 marca 2021 r.


II. Wymagania dodatkowe dla kandydata:

 1. posiada umiejętność korzystania z przepisów prawa i ich interpretacji,
 2. posiada umiejętność sporządzania analiz, danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,
 3. posiada umiejętność korzystania z komputerów PC, systemów operacyjnych, pakietów biurowych, aplikacji poczty elektronicznej,
 4. posiada predyspozycje do organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji,
 5. posiada cechy osobowości takie jak: samodzielność i odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, umiejętność podejmowania decyzji i zdolność ponoszenia odpowiedzialności z tytułu podjętych decyzji,  rzetelność, dokładność, systematyczność, komunikatywność, opanowanie w sytuacjach stresowych, dyspozycyjność, dyskrecja, dokładność, punktualność,
 6. posiada prawo jazdy kat. B.
 7. posiada umiejętność pisania wniosków o dofinansowanie oraz pracy z osobami starszymi.

III. Warunki pracy na stanowisku:

 1. praca będzie wykonywana w Urzędzie Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo,
 2. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, zgodnie z rozkładem czasu pracy obowiązującym w jednostce,
 3. praca będzie wykonywana w biurze - przy komputerze oraz w terenie,
 4. umowa o pracę będzie zawarta na czas określony, tj. na okres realizacji projektu pn: „Kluby seniora w Gminie Lisewo”, tj. najpóźniej od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.01.2023 r. z możliwością przedłużenia okresu, w sytuacji zmiany terminu realizacji projektu.
 5. pierwsza umowa o pracę może być zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością przedłużenia jej na czas realizacji projektu pn: „Kluby seniora w Gminie Lisewo”,
 6. zatrudniona osoba, podejmująca pracę na stanowisku urzędniczym, jeśli nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym, będzie skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem (art.16 ust.3 ustawy o pracownikach samorządowych).

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Gromadzenie i przetwarzanie, dokumentacji dotyczącej projektu, stała współpraca z kadrą zarządzającą projektem, tj. Koordynatorem projektu, Opiekunem Klubu Seniora i uczestnikami projektu na etapie wdrażania i rozliczeń projektu.
 2. Przygotowywanie od strony merytorycznej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 3. Przeprowadzanie procesu rekrutacji i selekcji potencjalnych uczestników projektu oraz bieżącej komunikacji z uczestnikami Klubów Seniora.
 4. Prowadzenie bazy SL 2014 oraz obsługa generatora wniosków o dofinansowanie.
 5. Współpraca z Koordynatorem w prowadzeniu Biura Projektu oraz utrzymywanie komunikacji z Urzędem Marszałkowskim, w zakresie programu SL2014.
 6. Udzielanie informacji na temat postępu rzeczowego projektu Koordynatorowi Projektu i Zespołowi zarządzającemu.
 7. Przygotowywanie wniosków o płatność w systemie SL2014.
 8. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w ramach projektu.
 9. Archiwizowanie dokumentacji merytorycznej związanej z projektem.
 10. Przestrzeganie obowiązujących zasad, procedur, instrukcji oraz postanowień wynikających z umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego z funduszy europejskich.
 11. Monitorowanie realizacji wyznaczonych zadań w projekcie.
 12. Przygotowanie i udział w spotkaniach, seminariach i konferencjach organizowanych przez Urząd Gminy w Lisewie związanych z tematyką Unii Europejskiej.
 13. Wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez Wójta Gminy Lisewo, Zastępcę Wójta Gminy  Lisewo oraz Koordynatora Projektu. 
 14. W ramach uprawnień oraz odpowiedzialności służących do wykonywania zadań oraz niezbędnego wyposażenia na stanowisku obowiązuje odpowiedzialność w zakresie:

  a) prowadzenia akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją archiwalną,

  b) gromadzenia materiałów potrzebnych do załatwiania spraw,

  c) ustalenia stanu faktycznego oraz przedstawiania spraw zgodnie z posiadanymi dokumentami,

  d) dokładnego przytaczania  w załatwianiu spraw dat, imion, nazwisk i obliczeń,

  e) ścisłego przestrzegania i stosowania obowiązujących przepisów oraz wewnętrznych regulaminów, w tym: regulaminu pracy, regulaminu organizacyjnego urzędu,

  f) przestrzegania terminów wynikających z przepisów prawa, poleceń przełożonego,

  g) przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,

  h) zabezpieczenia akt, pieczęci i powierzonego mienia,

  i)  przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w tym polityki ochrony danych obowiązującej w Urzędzie Gminy w Lisewie,

  j) wdrożenia zaleceń pokontrolnych z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,

  k) przygotowanie do BIP i na stronę internetową Gminy informacji z zakresu stanowiska pracy,

  l) powierzone na zajmowanym stanowisku mienie i za jego właściwe użytkowanie - odpowiedzialność materialna. Podlega to rozliczeniu w przypadku zmiany stanowiska pracy lub rozwiązania stosunku pracy,

  m) ochrony informacji niejawnych i zachowania tajemnicy w czasie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu.

V. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV) z dokładnym opisem pracy zawodowej,
 2. list motywacyjny,
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 4. odpisy lub kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, 
 5. kserokopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy lub umów o pracę lub innych dokumentów potwierdzających zatrudnienie, jeśli kandydat jest w trakcie zatrudnienia,
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 7. kserokopia dokumentów potwierdzających odbycie służby przygotowawczej oraz zaświadczenie o zdanym egzaminie; 
 8. kserokopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, które kandydat uważa za ważne dla jego przyszłej pracy, w tym kserokopię prawa jazdy,
 9. referencje,  opinie i inne dokumenty potwierdzające nieposzlakowaną opinię kandydata, umiejętności i predyspozycje,
 10. Oświadczenia kandydata:

  1) o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych i  korzystaniu z pełni praw publicznych,

  2) o niekaralności za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  3) o nie toczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym,

  4) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku objętym konkursem,

  5) o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego.

Uwaga:
Treść składanych oświadczeń przez kandydatów wymienionych w pkt 10 musi być zgodna z treścią oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze.


Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Lisewie pod adresem e-mail: iod@lisewo.com.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Lisewie lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 - 230 Lisewo z dopiskiem  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. realizacji projektu „Kluby seniora w Gminie Lisewo”, w terminie do dnia 9 lutego 2021  r. do godz. 15.00.

Zakwalifikowani kandydaci, którzy złożyli dokumenty w formie elektronicznej, będą zobowiązani do przedłożenia oryginalnych dokumentów w terminie późniejszym.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie o terminie dalszego postępowania.
 2. Informacja o kandydatach, którzy spełnili wymogi formalne oraz o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.lisewo.com oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lisewie.
 3. Kandydaci, którzy nie zostaną zatrudnieni będą mogli odebrać swoje dokumenty aplikacyjne osobiście za pokwitowaniem w okresie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru.
 4. Dokumenty aplikacyjne kandydata wybranego w procesie rekrutacyjnym i zatrudnionego w Urzędzie Gminy w Lisewie zostaną dołączone do akt osobowych.
 5. Wójt Gminy Lisewo zastrzega sobie prawo odstąpienia od konkursu bez podania przyczyny. W takim przypadku złożone dokumenty aplikacyjne podlegają procedurze określonej w pkt VII 3), z tym że termin trzech miesięcy liczy się od daty ogłoszenia informacji o odstąpieniu od konkursu.

Wójt Gminy Lisewo
/-/ Jakub Kochowicz

Lisewo, dnia, 29 stycznia 2021 r.


Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną.


Klauzula informacyjna
Rekrutacja na stanowisko Podinspektora ds. realizacji projektu „Kluby seniora w Gminie Lisewo” Urzędu Gminy w Lisewie


Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Lisewo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 – 230 Lisewo, e-mailowo: urzadgminy@lisewo.com, telefonicznie 56 676 86 14. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod@lisewo.com.Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzania rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 101 RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących  na administratorze wynikających m.in. z

a) art. 221. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
b) ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych,

3) art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy,

4) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa oraz w przypadku załączenia lub umieszczenia w dokumentach złożonych w czasie rekrutacji  szczególnych kategorii  danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO do których administrator nie miał podstawy przetwarzania wynikającej z art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

Podanie danych:

1) jest obowiązkowe, jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mogli zrealizować celu jakim jest przeprowadzenie rekrutacji wobec Ciebie,

2)   jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji:

1) Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do korespondencji, zaś kopie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

2) Dokumentacja dotycząca wykonana w związku z konkursem będzie przetwarzana:

a) do 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji,
b)  do przedawnienia roszczeń.

3) Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe oraz sądy, organy ścigania, podatkowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów.

Twoje dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.


W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez

Administratora masz prawo do:

 1. dostępu do treści Twoich danych;
 2. sprostowania Twoich danych;
 3. usunięcia Twoich danych, jeżeli:

a) wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

b) Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

c) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

4) ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem.

6. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

7. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Pliki do pobrania:

-----------------------------------------------------------------------------------

Lisewo, dnia 10.02.2021 r.

Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne


I. Określenie stanowiska urzędniczego:

 1. w referacie/samodzielnym stanowisku: Podinspektor ds. realizacji projektu „Kluby Seniora w Gminie Lisewo”

II. Lista kandydatów:

W wyniku wstępnej oceny (I etapu) na ww. stanowisko urzędnicze do następnego etapu naboru zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu Wójta  Gminy Lisewo z dnia 29 stycznia 2021 r.


Lp.
Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania
1. Monika Wonatowska Drzonowo

Wójt Gminy Lisewo

/-/ Jakub Kochowicz

Do pobrania:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik Nr 11 do Regulaminu 
naboru na wolne stanowisko
Informacja o wynikach naboru

Stanowisko Urzędnicze  w Urzędzie Gminy w Lisewie:
Podinspektor ds. realizacji projektu „Kluby Seniora w Gminie Lisewo”

Informuję, że w wyniku zakończenia naboru prowadzonego przez Urząd Gminy w Lisewie na stanowisko urzędnicze  Podinspektor ds. realizacji projektu „Kluby Seniora w Gminie Lisewo” została wybrana  Pani Monika Wonatowska zamieszkała w Drzonowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Wonatowska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze i przedłożyła wymagane dokumenty. W wyniku analizy dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzonego testu i rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka posiada odpowiednie predyspozycje, wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku Podinspektora ds. realizacji projektu „Kluby Seniora w Gminie Lisewo”.

15 lutego 2021 r.

Wójt Gminy Lisewo
/-/ Jakub Kochowicz

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane