W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru Informuję, że konkurs na ww. stanowisko pracy nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru:

Kandydat nie spełnił wymagań niezbędnych określonych w ogłoszeniu i nie złożył wszystkich wymaganych dokumentów. W związku z powyższym konkurs na ww. stanowisko urzędnicze nie został rozstrzygnięty.
Szczegóły
Stanowisko Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji
Miejsce pracy Urząd Gminy w Lisewie
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, w biurze sekretariatu. W zaklejonej kopercie formatu A4 z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Gospodarki i”; pocztą na adres: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu”; za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzadgminy@lisewo.com lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych
Status rozstrzygnięte

Na podstawie art. 11-15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022, poz. 530) i Zarządzenia Nr 45/2022 Wójta Gminy Lisewo z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Lisewie oraz stanowiska kierowników jednostek

WÓJT GMINY LISEWO

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY W LISEWIE

Nazwa stanowiska pracy: Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji
Wymiar czasu pracy: pełen etat
Forma zatrudnienia: umowa o pracę

1. Wymagania niezbędne:

Kandydatem na ww. stanowisko może być osoba, która:

1. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku objętym konkursem – tj. wykształcenie wyższe inżynierskie lub magisterskie, w kierunku budownictwo, architektura, planowanie i projektowanie urbanistyczne, gospodarka przestrzenna, inżynierskie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku lub pokrewne.

4. posiada staż pracy: co najmniej 4 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 2 -letnie w sprawach związanych z realizacją inwestycji lub  pokrewnych, wymaganych na danym stanowisku.

5. posiada podstawową znajomość regulacji prawnych z zakresu: ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o pracownikach samorządowych, ochrony danych osobowych, procedur uzyskiwania pozwoleń, decyzji itp. w procesie inwestycyjnym oraz znajomość zagadnień związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczaniem inwestycji;

6. posiada polskie obywatelstwo, 

7. posiada prawo jazd. kat. B,

8. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Przewidywany termin podjęcia pracy: luty 2023 r.

2. Wymagania dodatkowe:

a) posiada umiejętność: kierowania zespołem pracowników,  delegowania zadań i odpowiedzialności na podwładnych, zarządzania,

b) posiada umiejętność sporządzania analiz, danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień, planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia,

c) posiada umiejętność korzystania z komputerów PC, systemów operacyjnych, pakietów biurowych, aplikacji poczty elektronicznej,

d) posiada zdolności komunikacyjne i organizacyjne,

e) posiada predyspozycje do samodzielnego organizowania pracy, współdziałania w grupie pracowniczej, gotowość do podnoszenia wiedzy i kwalifikacji oraz  terminowego wykonywania zadań,

f) posiada cechy osobowości takie jak: samodzielność i odpowiedzialność, zdolność do obiektywnej i analitycznej oceny sytuacji, umiejętność podejmowania decyzji i zdolność ponoszenia odpowiedzialności z tytułu podjętych decyzji,  rzetelność, dokładność, systematyczność, komunikatywność, opanowanie w sytuacjach stresowych, dyspozycyjność, dyskrecja, dokładność, punktualność.

3. Zakres wykonywanych zadań, obowiązków i odpowiedzialności na stanowisku:

1. Zadania główne:

1.1 Organizacja pracy Referatu oraz nadzorowanie całości spraw w nim wykonywanych przez poszczególnych jego pracowników.

2. 1 Prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych, w szczególności:

1)  przygotowanie koncepcji i oszacowanie kosztów,

2)  przygotowanie dokumentacji projektowych,

3)  przygotowanie dokumentacji przetargowych,

4)  prowadzenie czynności związanych z odbiorem inwestycji,

5)  rozliczanie rzeczowe i finansowe prowadzonych inwestycji i remontów,

6)  nadzór nad realizacją postanowień z zapisów gwarancyjnych.

3.1  Współpraca i nadzór w przedmiocie przygotowania inwestycji do realizacji zgodnie  z ustawą Prawo zamówień publicznych.

4.1  Zlecenie i nadzór wykonania dokumentacji w zakresie budowy nowych obiektów.

5.1  Wykonywanie zadań związanych z oddaniem do użytkowania inwestycji oraz użytkowania inwestycji.

6.1  Współpraca z organami administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego, m.in. w zakresie pozyskiwania pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót budowlanych dla planowanych inwestycji gminnych.

7.1  Prowadzenie spraw związanych z budową i modernizacją dróg,  w tym zlecanie wykonania dokumentacji w zakresie budowy i modernizacji dróg.

8.1 Wykonywanie zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne i zadań telekomunikacyjnych.

9.1  Prowadzenie spraw w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe na obszarze gminy należących do zadań własnych gminy.

10.1 Rozliczanie  zakupionej przez gminę energii elektrycznej.

11.1 Planowanie inwestycji i remontów na terenie gminy.

12.1 Współpraca z komisją ds. szacowania szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

13.1 Nadzór nad pracownikami wykonującymi prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne na terenie Gminy Lisewo oraz odbywającymi karę ograniczenia wolności polegającą na  nieodpłatnej dozorowanej pracy  na cele publiczne.

14.1 Rozliczanie paliwa zużytego przez pojazdy będące własnością Gminy Lisewo.

15.1 Bieżące zastępstwa na stanowiskach pracowników podległego Referatu.

2. Zadania pomocnicze: -

3. Zakres ogólnych obowiązków

 1. Współudział w opracowywaniu planów, analiz i sprawozdań dotyczących stanowiska pracy na potrzeby Rady Gminy Lisewo i jej komisji.
 2. Uczestnictwo w pracach Rady Gminy Lisewo oraz jej komisji.
 3. Prowadzenie rejestrów i ewidencji  z zakresu prowadzonych spraw.
 4. Przygotowanie lub weryfikacja pod względem merytorycznym wszelkich projektów umów w ramach  wykonywanego na stanowisku pracy zakresu zadań.
 5. Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Opracowywanie dla Wójta Gminy i Rady Gminy ocen, analiz, informacji, programów i innych materiałów z zakresu stanowiska pracy.
 7. Usprawnienie organizacji, metod i form pracy.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV),

b) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i staż pracy (świadectwa pracy),

c) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie (załącznik nr 5),

d) oświadczenia kandydata  o braku skazania  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (załącznik nr 6)

e) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (załącznik nr 7)

f) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych, innych, niż wymienione art. 221 §  ustawy kodeks pracy dołączonych z jego inicjatywy (załącznik nr 8)

g) kserokopia posiadanych dodatkowych uprawnień,

h) w przypadku osób, które chcą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na podstawie art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych – kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Uwaga: Treść składanych oświadczeń przez kandydatów, wymienionych w pkt 4 – powinna  być zgodna z treścią  oświadczeń zawartych w ogłoszeniu o naborze.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV), kwestionariusz osobowy, oświadczenia, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • praca (określenie adresu i piętra, informacja czy w danym budynku jest winda, podjazd dla osób niepełnosprawnych itp.) w siedzibie pracodawcy: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, I piętro. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
 • praca przy komputerze: Tak
 • praca o charakterze administracyjno-biurowym: Tak
 • praca w terenie: Tak
 • praca częściowo w terenie: Nie
 • praca decyzyjna: Tak
 • praca zmianowa: Nie
 • bezpośredni kontakt z interesantami: Tak
 • wystąpienia publiczne: Tak
 • wyjazdy służbowe: Tak
 • używanie samochodu do celów służbowych: Tak
 • inne uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych: brak

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo, w biurze sekretariatu. W zaklejonej kopercie  formatu A4 z dopiskiem  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji”.
 • pocztą na adres: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu Gospodarki i Inwestycji”.
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzadgminy@lisewo.com lub za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (w tym przypadku powinny być zamieszczone skany wszystkich dokumentów wyszczególnionych w ogłoszeniu o naborze).
 • w terminie  do dnia  10 stycznia 2023 r., do godz. 15:00.
 • zakwalifikowani kandydaci, którzy złożyli dokumenty w formie elektronicznej, będą zobowiązani do przedłożenia oryginalnych dokumentów w terminie późniejszym.
 • o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do urzędu. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Ochrona danych osobowych:

Administratorem danych osobowych osób uczestniczących zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji jest Wójt Gminy Lisewo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2 , 86 – 230 Lisewo,
 • e-mailowo: urzadgminy@lisewo.com
 • telefonicznie: 56 676 86 14.

Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres : iod@lisewo.com. Uznaje się, że osoby uczestniczące w rekrutacji zapoznały się z treścią klauzuli informacyjnej załączonej do ogłoszenia o rekrutacji.

Lisewo, dn. 21 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Lisewo

/-/ mgr Jakub Kochowicz

KLAUZULA INFORMACYJNA

Rekrutacja

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że: Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Lisewo. Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, 86 – 230 Lisewo,
 • e-mailowo:  urzadgminy@lisewo.com,
 • telefonicznie: 56 676 86 14.

Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@lisewo.com. 

1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego na podstawie: 

1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu przeprowadzania rekrutacji oraz ewentualnego zawarcia umowy,

2) art. 6 ust. 1 lit c oraz art. 101 RODO w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących  na administratorze wynikających m.in. z

a) art. 221. § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2

b) ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych2

3) art. 9 ust. 2 lit. b RODO w celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w związku z art. 2a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

4) art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa oraz w przypadku załączenia lub umieszczenia w dokumentach złożonych w czasie rekrutacji szczególnych kategorii  danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO do których administrator nie miał podstawy przetwarzania wynikającej z art. 9 ust. 2 lit. b RODO.

2. Podanie danych:

1) jest obowiązkowe, jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, nie będziemy mógł zrealizować celu jakim jest przeprowadzenie rekrutacji wobec Ciebie,

2) jest dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa.

3. Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji:

1) Oryginały oraz kopie dokumentów złożonych w trakcie rekrutacji należy odebrać w terminie do 30 dni od zakończenia rekrutacji, po tym czasie oryginały zostaną przesłane na podany adres do korespondencji, zaś kopie zniszczone po upływie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji.

2) Dokumentacja wykonana w związku z konkursem będzie przetwarzana:

a) do 5 lat od dnia zakończenia rekrutacji,

b) do przedawnienia roszczeń.

3) w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie dane te będą przetwarzane do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji. 

4. Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

5. Twoje dane osobowe administrator może ujawniać odbiorcom, którymi są m.in.: podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, pocztowe, radcowie prawni, podmioty kontrolujące administratora oraz inne podmioty uprawnione do uzyskania Twoich danych osobowych, ale wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów. 

Twoje dane osobowe także będą ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków. Dane także będą ujawnione pracownikom 
i współpracownikom administratora w zakresie niezbędnym do wykonywania przez nich obowiązków.

Twoje dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne oraz inne wykonujące wyspecjalizowane usługi, jednakże przekazanie Twoich danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

1) dostępu do treści Twoich danych;

2) sprostowania Twoich danych;

3) usunięcia Twoich danych, jeżeli:

a) wycofasz Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

b) Twoje dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,

c) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,

4) ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez nas przed jej cofnięciem. 

7. Przysługuje Ci także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

8. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Załączniki

Powiadom znajomego