W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Regulamin akcji konkursowej typu krzyżówka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 66/2019
Wójta Gminy Lisewo z dnia 18 września 2019 r.

Regulamin akcji konkursowej typu krzyżówka

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem akcji konkursowej typu krzyżówka, zwanej dalej Krzyżówką, jest:

Urząd Gminy w Lisewie, z siedzibą przy ul. Chełmińskiej 2, 86-230 Lisewo, NIP: 875 13 07 080, REGON: 000539650, zwany dalej Organizatorem.

1.2. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne warunki uczestnictwa w krzyżówkach organizowanych przez Organizatora i publikowanych na łamach czasopism wydawanych przez Organizatora.

1.3. Krzyżówki są organizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz każdorazowo publikowane przez Organizatora na łamach wydawanych przez siebie czasopism.

2. Uczestnictwo

2.1. Uczestniczyć w Krzyżówce mogą osoby niepełnoletnie do 12 roku życia za zgodą ich opiekunów prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.

3. Zasady uczestnictwa

3.1. Udział w Krzyżówce polega na:
a) ułożeniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki oraz
b) przesłaniu prawidłowego rozwiązania Krzyżówki w formie prawidłowo wypełnionego oryginalnego formularza zamieszczonego w ogłoszeniu o Krzyżówce pocztą na adres podany przez Organizatora lub dostarczeniu prawidłowo wypełnionego oryginalnego formularza na adres podany przez Organizatora.

3.2. Termin na przesłanie prawidłowego rozwiązania Krzyżówki określony będzie w ogłoszeniu o Krzyżówce. W przypadku przesyłek pocztowych decydować będzie data stempla pocztowego.

3.3. W losowaniu nagród biorą udział wyłącznie oryginalne kupony, o których mowa w pkt. 3.1. b).

3.4. Wysłanie swojego zgłoszenia - formularza Krzyżówki jest równoznaczne z przyjęciem przez uczestnika warunków niniejszego Regulaminu oraz warunków Krzyżówki opublikowanych w treści ogłoszenia tej Krzyżówki.

4. Zasady wyłonienia zwycięzcy i oferowane nagrody

4.1. Spośród osób, które w terminie wyznaczonym przez Organizatora nadeślą swoje prawidłowe rozwiązanie Krzyżówki, rozlosowane zostaną nagrody.

4.2. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

4.3. Laureat nie ma prawa do scedowania nagrody na inną osobę.

4.4. Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.

4.5. W przypadku, gdy zwycięzca nie spełni warunków opisanych w niniejszym Regulaminie lub nie odbierze nagród w terminie 14 dni od pozostawienia ich do dyspozycji przez Organizatora nagrody przepadają.

4.6. Nieprzekazanie nagrody wskutek, podania nieprawidłowych danych przez laureata Krzyżówki oznacza utratę prawa do nagrody. Nagroda ta przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.

4.7. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

4.8. Lista laureatów Krzyżówki zostanie opublikowana w czasopiśmie, w którym opublikowano ogłoszenie o Krzyżówce.

4.9. Odbiór nagród wygranych w Krzyżówce nastąpi w miejscu i terminie podanym przez Organizatora.

5. Komisja

5.1. Do kontroli prawidłowości Krzyżówki powołana zostaje Komisja, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatora.

5.2. Komisja będzie nadzorować prawidłową organizację i przebieg Krzyżówki oraz wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, a w szczególności dokona oceny prawidłowości zgłoszeń do Krzyżówki oraz wyłonienia osób nagrodzonych.

6. Dane osobowe

6.1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu odbywa się na podstawie at. 6 ust. lit. e RODO w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 9 i 18 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Uznaje się, że osoby, które zgłosiły się do konkursu zapoznały się z klauzulą informacyjną będącą załącznikiem do niniejszego regulaminu.

6.2. Dane osobowe uczestników Krzyżówki będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Krzyżówki, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru nagrody, rozstrzygnięcia postępowania reklamacyjnego.

6.3 Klauzula Informacyjna udziału w konkursie Krzyżówka stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

7. Reklamacje

7.1 Reklamacje związane z Krzyżówką będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie 14 dni od daty opublikowania zwycięzców Krzyżówki.

7.2. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna w skład, której wejdą przedstawiciele Organizatora.

7.3. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej nadania.

7.4. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

7.5. Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

7.6. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej wskazanej w ogłoszeniu o danej Krzyżówce oraz w siedzibie Organizatora.

8.2. Na życzenie uczestnika Krzyżówki, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Organizator prześle kopię niniejszego Regulaminu.

8.3. Biorąc udział w Krzyżówce i przesyłając swoje zgłoszenie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

8.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Powiadom znajomego