W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Konkurs profilaktyczny

WÓJT GMINY LISEWO

na podstawie art. 13 pkt. 3, art. 14 i 15 ustawy o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022r. poz. 1608 z późn. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego, poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Lisewo w 2024, finansowanego ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 r.

§ 1. Przedmiot konkursu ofert:

1. Przedmiotem konkursu jest wspieranie i finansowanie działań profilaktycznych realizowanych przez stowarzyszenia przeciwdziałające patologiom społecznym poprzez

dofinansowanie zajęć sportowych i rekreacyjno- integracyjnych dla dzieci i młodzieży, stanowiącą alternatywną formą spędzania wolnego czasu jako element działań profilaktycznych poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii na terenie gminy Lisewo w 2024.

2. Przeprowadzenie minimum trzech zajęć profilaktycznych dotyczących uzależnień i przeciwdziałania narkomanii przez osoby posiadające kwalifikacje w zakresie profilaktyki np. terapeuta uzależnień, psycholog, pedagog szkolny.

3. Zadania skierowane muszą być do dzieci i młodzieży objęte obowiązkiem szkolnym i nauki z terenu Gminy Lisewo. 

4. Rekrutację uczestników należy przeprowadzić przy współpracy z placówkami oświatowymi i/lub GOPS działającymi na terenie Gminy Lisewo.

§ 2.  Cel zadania:

1. Celem zadania jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych lub używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

§ 2.Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację w/w zadania publicznego w roku 2024 wynosi 30 000 zł. W roku 2023 w ramach w/w zadania przekazano 40 000 zł.

§ 3. Podmioty uprawnione.

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.2023 poz. 571), spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

§ 4. Termin realizacji zadania i warunki składania ofert.

1. Termin realizacji zadania od dnia ogłoszenia konkursu do 30 listopada 2023 r.

2. Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Lisewie, ul Chełmińska 2, 86-230 Lisewo w terminie do 22 marca 2024 r. do godz. 15:00. Oferty powinny być złożone  w zamkniętej kopercie, opatrzonej pieczęcią podmiotu i nazwą zadania, którego dotyczy oferta.

3. Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, oferty złożone na innych drukach nie będą rozpatrywane.

4. Druki można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lisewo www.bip.lisewo.com.

5. Podpisy pod ofertą, dołączonymi załącznikami i oświadczeniami stanowiącymi załącznik nr 2,3,4 do ogłoszenia, składają osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi z KRS lub zgodni z innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu o umocowanie osób go reprezentujących

§ 5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) nie spełniające wymogów, o których mowa w § 4 ust 2 i 3;

2) nie spełniające warunków określonych dla danego zadania;

3) nie pochodzące od podmiotów, o których mowa w § 3.

 
2. Ocena formalna polegać będzie na sprawdzeniu czy:

a) oferta została złożona przez podmiot uprawniony,

b) oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

c) oferta została złożona na wymaganym formularzu.

d) oferta jest zgodna z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu konkursu.

e) oferta została podpisana przez osoby uprawnione/upoważnione do reprezentowania podmiotu na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań majątkowych.

W sytuacji niespełnienia wymogów określonych w pkt. 1 podpunktu a, b, c, d oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych, o czym oferent zostanie poinformowany pisemnie.

W przypadku stwierdzenia pozostałych braków formalnych (usuwalnych) oferent zostanie powiadomiony telefonicznie o konieczności niezwłocznego usunięcia braków w terminie 5 dni.

3.   Kryteria oceny merytorycznej stosowane przy wyborze ofert:

a) Celowość i zasadność zadania: (max 35 pkt)

- opis potrzeb i oraz określenie sposobu rekrutacji uczestników zadania ( II i III) -10 pkt

- zakładane cele i rezultaty realizacji zadania (IV/V) – 15 pkt   

- szczegółowy opis zadania (VI) – 10 pkt

b) Charakterystyka oferenta (max. 30 pkt.)

- harmonogram działań w zakresie realizacji zadania (VIII) – 10 pkt

- informacje o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie (XI) – 10 pkt.

- zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania (XII) – 10pkt.

c) Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania: (XIII) (max- 20 pkt.)

4. Komisja składająca się z członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpatrzy oferty nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert i dokona wyboru oferty przyznając punkty według następujących kryteriów: 

5. Nie przyznaje się dotacji na zadania wynikające z ofert, które uzyskały poniżej 35 pkt.

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Lisewo po przedłożeniu wyników przez komisję konkursową. Następnie wyniki zamieszczone zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lisewo pod adresem internetowym: www.bip.lisewo.com na stronie internetowej Gminy www.lisewo.com, na tablicy ogłoszeń w Urzędu Gminy w Lisewie,
ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo.

7. Od rozstrzygnięcia konkursu nie przysługuje odwołanie.

8. O wynikach postępowania konkursowego Oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie.

9. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu składania ofert.

§ 6. Zasady przyznawania dofinansowania.

1. Dotacja może być przeznaczona na wsparcie realizacji zadania.

2. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 90% kosztów całego zadania.

3. Oferenci mają możliwość wniesienia, w ramach udziału własnego:

1) wkładu niefinansowego osobowego do wysokości 10% całkowitych kosztów zadania;

2) wkład niefinansowy mogą stanowić świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków organizacji;

3) kalkulacja wkładu pracy wolontariusza winna być dokonana w oparciu o stawki obowiązujące dla tego personelu; jeśli wolontariusz wykonuje prace wymagające odpowiednich kwalifikacji to kalkulacja wkładu pracy wolontariusza powinna być dokonana w oparciu o obowiązujące stawki rynkowe; w pozostałych przypadkach przyjmuje się, iż wartość pracy jednego wolontariusza nie może przekroczyć kwoty 27,70 zł za jedną godzinę pracy.

4. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie w takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

6. Wójt Gminy Lisewo może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania

dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nie znane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

7. Środki finansowe nie mogą być przeznaczone na :

- pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

- nabycie lub dzierżawę budynków,

- zadania i zakupy inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych,

- udzielenia pomocy finansowej osobom fizycznym,

- odsetki prowizje  i inne koszty kredytów i pożyczek

§ 7. Postanowienia końcowe.

1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji finansowania i rozliczenia zadania ureguluje umowa pomiędzy gminą Lisewo reprezentowaną przez Wójta Gminy a oferentem.

2. Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu Gminy Lisewo jest zobowiązany do zamieszczania we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach i własnych stronach internetowych herbu Gminy Lisewo oraz informacji o tym, iż zadanie jest dofinansowane ze środków Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych .

3. Wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania.

Załączniki

Powiadom znajomego