W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

Decyzja umarzająca postępowanie - Budowa farmy fotowoltaicznej Lisewo 1 o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Kornatowo

Treść Decyzji: Decyzja umarzająca postępowanie - Budowa farmy fotowoltaicznej Lisewo 1 o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Kornatowo - BIP

Wójt Gminy Lisewo                                                                            

Lisewo, dn. 04.10.2023 r.

RGiI.6220.2.2020.PK

Decyzja

umarzająca postępowanie

 
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 5a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej w skrócie uouioś,

Umarzam w całości

postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej Lisewo 1 o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Kornatowo. 
Powodem umorzenia postępowania jest bezprzedmiotowość postępowania.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Lisewo, postanowieniem z dnia 01.09.2020 r., znak: RGiI.6220.2.2020.PK zostało zawieszone postępowanie, wszczęte na wniosek Projekt Energia Sp. z o. o., ul. Krzysztofa Gotowskiego 6, 85-030 Bydgoszcz, dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej Lisewo 1 o mocy do 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Kornatowo. Powodem umorzenia postępowania jest bezprzedmiotowość postępowania. W postanowieniu tym, określony został termin zawieszenia, oznaczony do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływano przedsięwzięcia na środowisko.

W przywołanym w podstawie prawnej decyzji art. 63 ust.5a ustawy ooś, ustawodawca wprowadził warunek ograniczający czas na dostarczenie organowi raportu (3 lata od zawieszenia postępowania), a niedotrzymanie tego terminu, uważa się za wycofanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 01.09.2023 r. upłynął termin do złożenia raportu,  tym samym z mocy prawa należy uznać, że wnioskodawca wycofał wniosek, czyniąc całe postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach za bezprzedmiotowe.

Powyższy stan faktyczny, nakazuje umorzyć postępowanie w całości.                                                             
Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Toruniu  za  pośrednictwem Wójta Gminy Lisewo w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.Otrzymują:
1. Strony postępowania za pośrednictwem strony internetowej BIP Gminy Lisewo
2. Wnioskodawca
3. a/a

Do wiadomości:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,  ul. Dworcowa 81, 85-950 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Łunawska 2A,  86-200 Chełmno
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE, Zarząd Zlewni w Toruniu, ul. Popiełuszki 3, 87-100 Toruń

 

Powiadom znajomego