W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 34/1, 34/3 i 34/10 w obrębie Krusin, gmina Lisewo

Treść: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spr. wyd. dec. środ. - Bud. farmy fot. o mocy do 6 MW wraz z niezb. infr. tech. w Krusinie

Wójt Gminy Lisewo                                                                          

Lisewo, dnia 20.03.2024 r.

RGiI.6220.3.2024.PK

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 1, § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.), 
Wójt Gminy Lisewo
zawiadamia,
że na wniosek KPE FARMS Sp. z o. o., Kruszyniec 27, 86-014 Sicienko, z dnia 20.02.2024 r. (data wpływu: 22.02.2024 r.), zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 34/1, 34/3 i 34/10 w obrębie Krusin, gmina Lisewo.
1.      Stroną postępowania jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę.
2.      Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 54a) b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r.  w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) przedmiotową inwestycję zaliczono do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
3. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie jest Wójt Gminy Lisewo.
Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1), 2) i 4) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.),  Wójt Gminy Lisewo wystąpił z wnioskiem o opinię na temat konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu ooś dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE Zarząd Zlewni w Toruniu.
W związku z powyższym informuję, iż wszystkie strony postępowania zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać uwagi i wnioski w każdym stadium prowadzonego postępowania, w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Informuje się, iż organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków 
jest Wójt Gminy Lisewo.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) niniejsze zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 20.03.2024 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Lisewo oraz Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lisewie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło podanie zawiadomienia do publicznej wiadomości.
Jednocześnie informuję, że strona jest zobowiązana zawiadomić Urząd Gminy w Lisewie o zmianie adresu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane we wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone.
Na podstawie art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) do terminów określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
 

Otrzymują:
1. KPE FARMS Sp. z o. o., Kruszyniec 27, 86-014 Sicienko
2. Strony postępowania za pośrednictwem:
- BIP Gminy Lisewo
- Tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Lisewie
3. a/a

Powiadom znajomego