W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy w Lisewie
ul. Chełmińska 2
86-230 Lisewo
 
tel.: (+48) 56 676 86 14
fax: (+48) 56 676 86 14 wew. 25

e-mail: urzadgminy@lisewo.com
www: lisewo.com

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
www.epuap.gov.pl
Adres skrytki: /55gn2j5qsh/skrytka

NIP: 875 13 07 080

REGON: 000539650

TERYT: 0404042

OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa - informacja o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działki o nr. ewid. 167/2 w Malankowie

Treść - Obwieszczenie o udziale społeczeństwa - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW ... na terenie działki o nr ewid. 167/2 w obrębie Malankowo, gmina Lisewo

 

Lisewo, dnia 08.09.2022 r.

RGiI.6220.3.2022.PK

 
OBWIESZCZENIE

o udziale społeczeństwa

   Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), zwaną dalej Kpa, oraz art. 29, art. 30, art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą ooś, zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 08.06.2022 r. wydane zostało postanowienie podejmujące zawieszone postępowanie oraz podaje się  do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 15 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi na terenie działki o nr ewid. 167/2 w obrębie Malankowo, gmina Lisewo, 
powiat chełmiński.
   Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na  wniosek, złożony w dniu 21.03.2022 r. (data wpływu 23.03.2022 r.), przez „ANEMON” Anna Łoś, ul. Aleja 700-lecia 2b, 87-720 Ciechocinek, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
   Planowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
   Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia został stwierdzony postanowieniem Wójta Lisewo z dnia 05.05.2022 r., po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmnie oraz Państwowego  Gospodarstwa Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu. 
   Organem administracji właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Lisewo, zaś organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, do którego wystąpiono o  dokonanie uzgodnienia, 
jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 11.07.2022 r., znak: WOO.4221.130.2022.HN wezwał wnioskodawcę „ANEMON” Anna Łoś, ul. Aleja 700-lecia 2b, 87-720 Ciechocinek do wyjaśnień dotyczących treści raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Wnioskodawca „ANEMON” Anna Łoś, ul. Aleja 700-lecia 2b, 87-720 Ciechocinek pismem z dnia  27.07.2022 r. dokonał wyjaśnień. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 31.08.2022 r., znak: WOO.4221.130.2022.HN.2 uzgodnił realizację przedmiotowego przedsięwzięcia na podstawie raportu o oddziaływaniu na środowisko sporządzonego w maju 2022 r. i uzupełnionego w dniu 01.08.2022 r. 
   Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy ooś, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 ustawy ooś, przysługuje „każdemu”.
   W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania się z treścią raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a także z pozostałą dokumentacją sprawy, w siedzibie Urzędu Gminy Lisewo, ul. Chełmińska 2, Lisewo, 86-230 Lisewo, w pokoju nr 8, w godz. poniedziałek, środa - piątek 730-1515, wtorek 730-1630, oraz o możliwości składania uwag i wniosków 
w terminie 30 dni, tj. od 23.09.2022 r. do 23.10.2022 r.,
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, Lisewo, 86-230 Lisewo,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Lisewie, ul. Chełmińska 2, Lisewo, 86-230 Lisewo,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: p.kowal@lisewo.com
   Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Lisewo przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
   Jednocześnie informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania, wynikających 
z art. 10 Kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 08.09.2022 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Lisewo oraz Tablicy ogłoszeń w miejscowości Malankowo. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło podanie zawiadomienia do publicznej wiadomości.

Powiadom znajomego